دوره و شماره: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 66، تابستان 1396، صفحه 69-144 
1. پدیده تجزیه اسپینودال در سیستم آلیاژی Ni-Al به کمک محاسبات ترمودینامیک

صفحه 72-78

فرساد فرقانی؛ محمود نیلی احمدآبادی؛ رضا عباسچیان؛ حمید اسدی


2. اثر کار سرد بر رفتار رسوب سختی سوپرآلیاژ Ni Span C902

صفحه 83-89

فرشته موسوی؛ حمیدرضا جعفریان؛ شهرام خیراندیش