فرایند پذیرش مقالات

مقالات ارائه شده به نشریه مهندسی متالورژی پس از فرآیند بررسی و داوری توسط سردبیر و داوران منتشر می‌شوند. فرایند داوری به صورت ناشناس انجام خواهد شد.