• نشریه مهندسی متالورژی (به صاحب امتیازی انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران) دارای درجه علمی می‌باشد. 
  • این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می شود (www.isc.gov.ir).
  • نشریه مهندسی متالورژی مقالات علمی را در حوزه مهندسی متالورژی و مواد چاپ می کند.
  • نشریه مهندسی متالورژی از سیاست دسترسی آزاد پیروی می‌کند لذا مطالب این نشریه به صورت آزاد و بدون هزینه در دسترس متقاضیان می باشد.
  • مقالات ارسالی نباید قبلاً در هیچ نشریه داخلی یا خارجی چاپ شده باشند.
  • برای آگاهی از نحوه ارائه و نگارش مقالات به راهنمای نویسندگان مراجعه گردد.
  • فرم‌های تعارض منافع و تعهدنامه نویسندگان از راهنمای نویسندگان قابل دریافت است.
  • یادآوری می‌شود تکمیل و ارسال این فرم‌ها اجباری می‌باشد.
شماره جاری: دوره 23، شماره 2 - شماره پیاپی 78، تابستان 1399، صفحه 87-177 

4. اثر فرآیند ذوب مجدد بر ریزساختار و مشخصه جذب و واجذب آلیاژ جاذب هیدروژن MmNi4.8Al0.2

صفحه 131-141

10.22076/me.2020.132156.1294

محمد جودکی؛ معصومه سیف الهی؛ سید مهدی عباسی؛ سید مهدی قاضی میرسعید


6. محاسبه تغییرات میکروسختی در تابش پروتون MeV 5/2 بر ساختار گرافیت درجه TSX

صفحه 154-162

10.22076/me.2020.121256.1281

محمد امین امیرخانی دهکردی؛ محسن اسدی اسد آباد؛ مصطفی حسن زاده؛ سید محمد میروکیلی


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها