• در جلسه مورخ 93/3/21 کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی کشور، نشریه مهندسی متالورژی (به صاحب امتیازی انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران) حائز شرایط دریافت درجه علمی – پژوهشی شناخته شد و با اعطای اعتبار    علمی - پژوهشی به این نشریه موافقت گردید.
  • این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می شود (www.isc.gov.ir).
  • نشریه مهندسی متالورژی مقالات علمی – پژوهشی را در حوزه مهندسی متالورژی و مواد چاپ می کند.
  • مقالات ارسالی نباید قبلاً در هیچ نشریه داخلی یا خارجی چاپ شده باشند.
  • برای آگاهی از نحوه ارائه و نگارش مقالات به راهنمای نویسندگان مراجعه گردد.
شماره جاری: دوره 21، شماره 4 - شماره پیاپی 72، زمستان 1397، صفحه 324-249 

2. بررسی تأثیر پارامترهای گندله‌سازی برخواص فیزیکی و مکانیکی گندله تهیه شده از کنسانتره ایلمنیت کهنوج

صفحه 264-274

منصور سلطانیه؛ ماندانا عادلی؛ مرتضی فلاحی؛ مهدی فرهانی؛ کارل-هاینتس اشپیتزر


3. سنتز و مشخصه یابی نانوذرات مغناطیسی مگنتیت عاملدارشده باآلکیل(Fe3O4@TMOS)

صفحه 275-283

وحید علیمحمدی؛ فائزه کاشانیان؛ سیدعلی سیدابراهیمی؛ مهران حبیبی رضائی؛ علیرضا باقرپور


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها