بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

 • ثالث، رباب [1] کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 • ثقفیان، حسن [2] دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
 • ثقفیان، حسن [1] دانشیار،دانشکده‌ی مهندسی مواد و متالورژی،دانشگاه علم و صنعت ایران
 • ثقفیان، حسن [3] دانشگاه علم و صنعت ایران

ج

چ

ح

خ

د

 • دانیالی، داریوش [1] کارشناس ارشد جوشکاری شرکت فولاد خوزستان
 • دلگشائی، حامد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مواد دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • دیواندری، مهدی [2] دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
 • دولتی، ابوالقاسم [1] عضو هیأت علمی، استاد خوردگی و حفاظت، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

ر

 • راثی زاده غنی، جعفر [1] عضو هیئت علمی/دانشگاه تهران
 • رایگان، شهرام [1] دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران
 • رجایی، مجید [1] استادیار، مهندسی مکانیک- گرایش طراحی کاربردی، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک،
 • رجبی، مرجان [1] استادیار، فیزیک ماده چگال ،پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژیهای نو، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران،
 • رحمانی گرجی، رضا [1] دانشجو/ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 • رحمتی، صادق [1] دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رحیمی چگنی، مریم [1] دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
 • ریخته گر، فرشید [1] دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
 • ریخته گر، فرشید [1] دانش آموخته دکتری - دانشگاه علم و صنعت ایران و مدرس جامعه ریخته گران ایران
 • ریزی، محمدحسن [1] دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان
 • رزاقی قلعه، مهران [1] کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک
 • رسولی، ایمان [1] مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،
 • رضوی، حسین [1] دانشیار ، دانشکده‌ی مهندسی مواد و متالورژی،دانشگاه علم و صنعت ایران
 • رضوی، سیدحسین [1] دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
 • رضوی، سید محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد
 • رفیعی، فرزاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
 • رفیعی، مهدی [1] استادیار، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،
 • رفیعی، مهدی [1] مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،
 • رفیعی، مهدی [1] هیات علمی دانشگاه ازاد نجفآباد
 • رمضان زاده، بهرام [1] استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ
 • رمضانی موفق، مسعود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • رنجبر، خلیل [1] استاد، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه شهید چمران،
 • رنجبر نوده، اسلام [1] استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • روغنی ممقانی، حامد [1] دانشجوی دکتری نانومواد، گروه نانومواد، دانشکده فناوری نانو، پردیس علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه سمنان
 • رومینا، رضا [1] استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
 • رئیس زاده، رامین [1] استاد بخش مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، کرمان، ایران
 • رئوفی، مهدی [1] عضو هیات علمی و استادیار گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک

ز

س

ش

ص

ط

 • طالبی، امیر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 • طالبی، حامد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک،
 • طالبی پور، مهدی [1] کارشناس آزمایشگاه مواد پیشرفته و نانوتکنولوژی، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی