درباره نشریه

مجله مهندسی متالورژی از سال 1376 با هدف انتشار آخرین نتایج تحقیقات و پژوهشهای انجام شده در حوزه مهندسی متالورژی و مواد به منظور اعتلا، پیشبرد، گسترش و ارتقای مهندسی متالورژی و علم مواد و علوم وابسته و فراهم نمودن بستر مناسب به منظور تعامل دیدگاههای علمی جهت انتقال دانش و تبادل تجربیات و ایجاد ارتباط میان پژوهشگران و مراکز آموزشی، علمی و پژوهشی منتشر میشود.