دوره و شماره: دوره 23، شماره 2 - شماره پیاپی 78، تیر 1399، صفحه 87-178 
4. اثر فرآیند ذوب مجدد بر ریزساختار و مشخصه جذب و واجذب آلیاژ جاذب هیدروژن MmNi4.8Al0.2

صفحه 131-141

10.22076/me.2020.132156.1294

محمد جودکی؛ معصومه سیف الهی؛ سید مهدی عباسی؛ سید مهدی قاضی میرسعید


6. محاسبه تغییرات میکروسختی در تابش پروتون MeV 5/2 بر ساختار گرافیت درجه TSX

صفحه 154-162

10.22076/me.2020.121256.1281

محمد امین امیرخانی دهکردی؛ محسن اسدی اسد آباد؛ مصطفی حسن زاده؛ سید محمد میروکیلی