دوره و شماره: دوره 24، شماره 2 - شماره پیاپی 82، تیر 1400، صفحه 75-166