فرایند پذیرش مقالات

بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی 7 روز
میانگین بازه زمانی فرآیند داوری و پذیرش مقاله 6 ماه

 

مقالات ارائه شده به نشریه مهندسی متالورژی پس از فرآیند بررسی و داوری توسط سردبیر و داوران منتشر می‌شوند. فرایند داوری به صورت ناشناس انجام خواهد شد.