اخبار و اعلانات

اعطای اعتبار علمی - پژوهشی به نشریه مهندسی متالورژی

در جلسه مورخ 21/3/93 کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی کشور، نشریه مهندسی متالورژی (به صاحب امتیازی انجمن مهندسین متالورژی ایران) حائز شرایط دریافت درجه علمی – پژوهشی شناخته شد و با اعطای اعتبار علمی – پژوهشی به این نشریه موافقت گردید.

مطالعه بیشتر