دوره و شماره: دوره 24، شماره 3 - شماره پیاپی 83، مهر 1400، صفحه 167-262 
تاثیر دما بر سازوکار سنتز کاربید تیتانیم از محیط نمک یوتکتیک KCl-LiCl

صفحه 195-205

10.22076/me.2022.545395.1342

حامد ندیمی؛ منصور سلطانیه؛ حسین سرپولکی؛ نازنین جلالیان کارآزموده


بررسی تاثیر مس بر ریزساختار و خواص مکانیکی بیوآلیاژ Zn-Cu

صفحه 206-215

10.22076/me.2022.545378.1341

محمد زمانی؛ فرشته حسین آبادی؛ محمد رضا ابوطالبی؛ سید حسین سیدین