دوره و شماره: دوره 18، شماره 60، دی 1394، صفحه 1-65