نقش عملیات فوق پیری بر ریزساختار و خواص کششی فولادهای دوفازی نورد سرد شده نایوبیم دار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی مواد و متالورژی-دانشگاه اراک

2 مهندس و کارشناس ارشد-شرکت مالیبل سایپا

3 استایار گروه مهندسی مواد و متالورژی-دانشگاه اراک

چکیده

در این پژوهش اثر عملیات فوق پیری و دمای آن و نیز افزودن نایوبیم بر ریزساختار و خواص کششی فولاد نورد سرد شده دوفازی مطالعه شد. به منظور مقایسه، از دو فولاد کم کربن مختلف که یکی حاوی نایوبیم و دیگری فاقد آن بود استفاده شد. فولادها به مدت 5 دقیقه در دمای میان بحرانیC770⁰ آنیل شدند و سپس در حمام نمک در پنج دمای مختلف به مدت 12 دقیقه فوق پیر شده و در انتها به آرامی تا دمای اتاق در هوا سرد شدند. ریزساختار نمونه ها از طریق میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و خواص کششی آنها به وسیله آزمون کشش تک محوری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که دمای فرآیند فوق پیری تاثیری قابل توجه بر ریزساختار و خواص کششی هر دو فولاد دارد. این اثر همچنین در دو رژیم دمایی بالا و پایین متفاوت است. در رژیم دمایی پایین، افزایش دمای فوق پیری، استحکام تسلیم و کششی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد در حالی که ازدیا طول نسبی را با نرخ زیادی افزایش می دهد. در رژیم دمایی بالا افزایش دما تاثیر قابل توجهی بر ازدیاد طول نسبی ندارد؛ در حالی که استحکام تسلیم را افزایش و استحکام کششی را کاهش می دهد. بررسی فولاد دوفازی نایوبیم دار نشان داد که افزودن نایوبیم به فولاد به طور کلی باعث افزایش قابل ملاحظه در استحکام گردیده و پایداری استحکام در دمای بالا را افزایش می دهد. نتایج از طریق بستگی خواص کششی با ریزساختار مورد بحث واقع شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Over Aging Treatment on the Microstructure and Tensile Properties of Cold-Rolled Dual-Phase Nb Steel

نویسنده [English]

  • ashkan nouri 1
1 Assistant professor- department of materialas science and metallurgy-Arak university
چکیده [English]

In this study, effects of over aging treatment and its temperature as well as Nb addition on the microstructure and tensile properties of cold-rolled dual-phase steel were studied. For this purpose, two different steel containing Nb and free Nb were considered. Steels were intercritical annealed at 770C for 5 minute and then were over aged in the salt bath with five different temperatures for 12 minute and finally were slow cooled in the air to the room temperature. Samples microstructures were evaluated by scanning electron microscopy. Uniaxial tension test was used for study of tensile properties. The obtained results implied that the over aging temperature affects microstructure and tensile properties of both steels significantly. This effect is also different in high and low temperature regime. In the low temperature regime; increasing of the over aging temperature, decreases yield and tensile strength significantly while elongation increases by a sharp rate. In high temperature regime; increasing temperature has not noticeably effect on the elongation. However, yield strength increased and tensile strength decreased. The consideration of dual-phase Nb steel showed that Nb addition increases strength significantly. Also, it was caused increasing in the strength stability in high temperature. Results were discussed through relation microstructure and tensile properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dual phase Nb steel
  • Over aging
  • Microstructure
  • tensile properties