دوره و شماره: دوره 18، شماره 59، مهر 1394، صفحه 1-56 
بررسی اثر زمان تف جوشی در خواص ساختاری و مکانیکی آلیاژ Ni-Ti

صفحه 23-33

علیرضا صادقی اول شهر؛ اکرم صالحی؛ حسن مستجاب الدعوه؛ محمدصادق ابروی؛ ابوالفضل باباخانی؛ سید مجتبی زبرجد