بررسی تأثیر میزان فلاکس کلریدکلسیم بر فرآیند احیای کلسیوترمی اکسیدتانتالیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

تانتالیم فلزی دیرگداز است که به دلیل داشتن دمای ذوب بالا (◦C2996)، برای کاربرد در دماهای بالا مورد توجه بوده است. در پژوهش حاضر، تولید پودر تانتالیم از طریق احیاء اکسید تانتالیم بوسیله کلسیم تحت گاز آرگون در مقادیر متفاوت فلاکس کلریدکلسیم مورد بررسی قرار گرفته است. در فرآیند احیاء، ماده احیاء کننده کلسیم به میزان دو برابر استوکیومتری و فلاکس کلریدکلسیم در مقادیر 3، 5/2، 2، 5/1، 1 برابر استوکیومتری استفاده شد. آنالیز XRD روی محصول احیاء نشان داد که پودر‌های حاصله، حاوی فاز‌های تانتالیم و تانتالات‌کلسیم می‌باشند. مقدار کلسیم موجود در نمونه‌ها با آزمون ICP تعیین شد که کمترین مقدار کلسیم در پودر حاصل از احیا با کلریدکلسیم به میزان 5/2 برابر استوکیومتری معادل ppm23614 بدست آمد. مورفولوژی محصولات نیز با میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مورفولوژی پودر تانتالیم حاصله مرجانی شکل بوده که با افزایش میزان کلریدکلسیم، دانه‌های آن ریزتر می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Amount of CaCl2 flux on the Calciothermic Reduction of Tantalum Oxide Process

نویسندگان [English]

  • zahra Karimi
  • Seyed Hossein Seyedein
  • Hamed Tavakoli
Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

Tantalum is a refractory metal which has often been considered for high temperature applications because of its high melting point (2996◦C). In the present study, the tantalum powder characteristics produced by calciothermic reduction of Ta2O5 under argon atmosphere at different amounts of flux was studied. A fixed value of Calcium was used for the reduction of Tantalum oxide which amounted to two times of the stoichiometric ratio while various amounts of CaCl2 flux of 1, 1.5, 2, 2.5 and 3 times of the stoichiometric amount was utilized. XRD analysis on the product showed that the obtained powder contains tantalum and calcium tantalate phases. ICP technique was used to determine the calcium content of the reduced samples. The minimum value of remained Calcium in the product was obtained when the CaCl2 flux amounted to 2.5 times of stoichiometry, which was 23614 ppm. The morphology of the products was studied by scanning electron microscopy. Based on the SEM results, the morphology of the tantalum powder was coral-like which the size of the particles decreases by increasing the amount of CaCl2 flux

کلیدواژه‌ها [English]

  • tantalum
  • calciothermic reduction
  • tantalum oxide
  • calciumchloride