ارزیابی اثر عملیات حرارتی بعدی بر خواص مکانیکی و خوردگی صفحه فولادی زنگ نزن آستنیتی TMAC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس فنی - بخش مهندسی و علم مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

2 کارشناس فنی - گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این تحقیق، خواص مکانیکی و خوردگی صفحه فولادی زنگ نزن آستنیتی 321 AISI تولیدشده به روش نورد ترمومکانیکال و سرمایش سریع کنترل شده (TMAC) با و بدون عملیات حرارتی های بعدی، شامل آنیل و پایدارسازی بر اساس استانداردهای 240 ASTM A و 5510 AMS مورد بررسی قرار گرفت. آزمون های تکمیلی نشان داد که خواص صفحه در حالت های مورد بررسی در تطابق با استانداردهای مربوطه بوده، هرچند خواص استحکامی با اعمال عملیات حرارتی بعدی نسبت به حالت TMAC اُفت پیدا می کند. نتیجه آزمون خوردگی بین دانه ای نیز نشان از تطابق با استاندارد در هر سه حالت عملیاتی داشت که ناشی از وجود رسوبات TiC به جای رسوبات Cr23C6 در مرزدانه ها بود. همچنین، عملیات پیرسازی در دمای °C 600 به مدت 20 ساعت نشان داد که نمونه ها مقاومت عالی در برابر خوردگی بین دانه ای دارند. بنابراین، مشخص شد که امکان کاربرد صفحه 321 AISI در حالت TMAC بدون عملیات حرارتی بعدی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation on the Effect of Subsequent Heat Treatment on Mechanical and Corrosion Properties of the Austenitic Stainless Steel Plate Produced by TMAC

چکیده [English]

The purpose of the present paper is to investigate the mechanical and corrosion behaviors of an AISI 321 austenitic stainless steel plate produced by controlled hot-rolling and accelerated cooling (TMAC) route without and with subsequent annealing and stabilizing thermal treatments, based on ASTM A 240 and AMS 5510 standards. The subsequent experiments indicated the consistency of the properties of all the investigated specimens with standards requirements; however, the strength of the as-treated sample was much improved in comparison with the heat-treated samples. Furthermore, all three samples satisfied the standards requirements regarding the intergranular corrosion resistance, which was due to the precipitation of TiC carbides instead of Cr23C6 in grain boundaries. In addition, aging treatment at 600°C for 20 hours showed superior intergranular corrosion resistance. Finally, it was concluded that it is possible to benefit from the AISI 321 plate produced by TMAC route without subsequent heat treatment, in service conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Austenitic stainless steel
  • AISI 321 plate
  • Thermomechanical processing
  • Stabilizing
  • Intergranular corrosion