بررسی اثر زمان تف جوشی در خواص ساختاری و مکانیکی آلیاژ Ni-Ti

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جهاد دانشگاهی مشهد

2 دانشگاه سمنان

3 دانشگاه فردوسی

4 دانشگاه شیراز

چکیده

در این تحقیق آلیاژهای نایتینول در دمای 1050 درجه سانتیگراد و در زمان‌های 1، 2، 4، 7 و 10 ساعت تف جوشی شدند. سپس نمونه‌های تف جوشی شده تحت بررسی‌های متالوگرافی، آنالیز فازی اشعه X (XRD)، آزمون های فشاری و گرماسنجی افتراقی (DSC) قرار گرفتند. مطالعات ساختاری نشان دادند که با افزایش زمان تف جوشی، NiTi فاز غالب خواهد شد و شدت پیک‌های فاز Ni3Ti کم می‌شود؛ اما امکان حذف کامل آن‌ها ضعیف است. بررسی‌های فشاری و گرماسنجی افتراقی حاکی از این می باشند که به دلیل وجود تخلخل، رفتار تغییر شکل آستنیتی-مارتنزیتی در نمونه‌ها دیده نمی‌شود و با افزایش زمان تف جوشی از 1 ساعت به 10 ساعت، مدول یانگ از GPa 64/3 به GPa 58/4 افزایش می‌یابد. همچنین دیده شد که کرنش‌های باقی‌مانده با افزایش سیکل‌های بارگذاری-باربرداری از یک سیکل به چهار سیکل، به‌طور چشم‌گیری کاهش می‌یابند. , , , , , , , , , , ,, , , , , , , ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, , , , ,, ,

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of sintering time effect on the structural and mechanical properties of Ni-Ti alloy

چکیده [English]

In this study nitinol alloys were sintered at 1050 °C for different times of 1, 2, 4, 7 and 10 hours. Then they were investigated by metallographic analysis, X-ray diffraction (XRD) analysis, compression and differential scanning calorimetry (DSC) tests. Structural studies revealed that NiTi become the dominant phase and Ni3Ti peaks intensity decreases by increasing time, but the possibility of complete elimination of them is so weak. Compression investigations and DSC measurements showed that due to the presence of porosity, austenitic-martensitic transformation behavior won’t be seen in the samples and by increasing sintering time from 1 h to 10 h, Young’s modulus increases from 3.64 Gpa to 4.58 Gpa. It was also seen that by increasing loading-unloading cycles from one cycle to four cycles, residual strains significantly reduce. , , , , , , , , , ,, , , , , , , , , , , , , , , ,, , , , , , , ,, , , , , , ,, , , , , , , , , , , ,, ,, , , , , , , , , , , ,, , , ,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nitinol
  • sinter
  • XRD
  • DSC
  • compression