دوره و شماره: دوره 18، شماره 58، تابستان 1394، صفحه 1-64