دوره و شماره: دوره 23، شماره 2 - شماره پیاپی 78، تیر 1399، صفحه 87-178 
محاسبه تغییرات میکروسختی در تابش پروتون MeV 5/2 بر ساختار گرافیت درجه TSX

صفحه 154-162

10.22076/me.2020.121256.1281

محمد امین امیرخانی دهکردی؛ محسن اسدی اسد آباد؛ مصطفی حسن زاده؛ سید محمد میروکیلی