رفتار خوردگی، رفتگی و رفتگی-خوردگی پوشش نیکل-فسفر حاوی ذرات SiC روی سطح فولاد X65

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رفتار خوردگی، رفتگی و رفتگی-خوردگی پوشش‌های نیکل-فسفر حاوی ذرات SiC روی سطح فولاد X65 است. پوشش‌دهی در حمام‌های الکترولس حاوی صفر، 5، 10 و 15 گرم بر لیتر انجام شد. پس از آماده‌سازی پوشش‌ها، بررسی‌ها با استفاده از میکروسکپ الکترونی روبشی (SEM)، پراش پرتو ایکس (XRD) و سختی‌سنجی انجام شد. همچنین آزمون‌های پلاریزاسیون در حالت ساکن و در حین رفتگی روی پوشش‌های مختلف انجام گرفت. آزمون‌های رفتگی-خوردگی و رفتگی خالص نیز با استفاده از دستگاه جت برخوردی تحت زاویه برخورد 90 درجه و سرعت برخورد 5/6 متر بر ثانیه انجام شد و پارامترهای هم‌افزایی رفتگی و خوردگی محاسبه شد. نتایج آزمون XRD و تصاویر SEM بیانگر افزایش مقدار کاربید سیلیسیم در پوشش با افزایش غلظت ذراتSiC در حمام الکترولس نیکل-فسفر تا 10 گرم بر لیتر بود. افزایش بیشتر غلظت ذرات در حمام تاثیر چندانی بر مقدار ذرات در پوشش نداشت. آزمون‌های پلاریزاسیون در حالت رفتگی بیانگر تاثیر زیاد حضور ذرات SiC در کاهش نرخ خوردگی پوشش‌های کامپوزیتی در مقایسه با پوشش ساده نیکل-فسفر بود. همچنین نتایج آزمون‌های رفتگی و رفتگی-خوردگی نشان داد که افزودن ذرات SiC به پوشش می‌تواند منجر به کاهش قابل توجه نرخ رفتگی-خوردگی و نرخ رفتگی شود. این موضوع به نقش ذرات SiC در محدود کردن تغییر شکل پلاستیک ناشی از برخورد ذرات ساینده حین آزمون رفتگی و رفتگی-خوردگی در سطح پوشش کامپوزیتی نسبت داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corrosion, erosion and erosion-corrosion behavior of SiC reinforced Ni-P coating on the surface of X65 steel

نویسندگان [English]

 • Mohammad Rasool Khorshidi Fard
 • Morteza Abedini
University of Kashan
چکیده [English]

In the present paper, corrosion, erosion and erosion-corrosion behavior of Ni-P-SiC composite coatings on the surface of X65 carbon steel were investigated. The coatings were produced in an electroless solution containing 0, 5, 10, and 15 g/l SiC particles. The prepared coatings were studied using scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD) and microhardness measurements. Polarization tests in a stagnant solution and during erosion-corrosion were also performed to characterize the corrosion behavior of various coatings. Erosion-corrosion and pure erosion tests were carried out using a slurry impingement rig at an impingement angle of 90° under a jet velocity of 6.5 m/s and the synergy parameters were then calculated. SEM images and XRD results showed an increase in the amount of embedded SiC particles in the coatings by increasing the concentration of SiC particles in Ni-P bath up to 10 g/l. Further increase in the SiC concentration in the electroless bath had less effect on the amount of embedded SiC in the coatings. Polarization tests during erosion-corrosion revealed that the embedded SiC particles could largely lower the corrosion rate of the composite coatings as compared with Ni-P coating. The results also showed that the addition of SiC particles in the coating resulted in a significant decrease in the erosion and erosion-corrosion rates. This was attributed to the limited plastic deformation on the surface of the composite coating as a result of the presence of SiC particles.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Electroless Ni-P coating
 • Ni-P-SiC coating
 • Corrosion
 • erosion
 • Erosion-corrosion

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1400
 • تاریخ دریافت: 31 تیر 1400
 • تاریخ بازنگری: 17 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 19 بهمن 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 19 بهمن 1400