دوره و شماره: دوره 21، شماره 4 - شماره پیاپی 72، دی 1397، صفحه 324-249 
سنتز و مشخصه یابی نانوذرات مغناطیسی مگنتیت عاملدارشده باآلکیل(Fe3O4@TMOS)

صفحه 275-283

10.22076/me.2019.88002.1199

وحید علیمحمدی؛ فائزه کاشانیان؛ سیدعلی سیدابراهیمی؛ مهران حبیبی رضائی؛ علیرضا باقرپور