مطالعه اثر جریان دو فازی گاز- جامد درون سیکلون بر رفتار خوردگی ایمرژن تیوب‌ها به روش عددی و ارزیابی ریزساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه مهندسی فناوری‌های نوین قوچان

2 استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه مهندسی فناوری‌های نوین قوچان،

چکیده

صدمات ناشی از جریان دو فازی گاز- جامد در قطعات ایمرژن تیوب داخل سیکلون‌های صنعت سیمان که عوامل خورنده محیطی و عوامل ساینده در آن وجود دارد، حائز اهمیت فراوانی است. در این مقاله، با شبیه‌سازی جریان دو فازی گاز- جامد داخل سیکلون به مطالعه اثر جریان ذرات و برخورد آن‌ها بر خوردگی دیواره‌های ایمرژن تیوب پرداخته شده است. نتایج شبیه‌سازی جریان گاز- ذرات جامد و نتایج به دست آمده از مطالعات سایش ذرات بر روی قطعات ایمرژن تیوب نشان می‌دهد که میزان برخورد ذرات و مقدار تنش برشی در نیمه بالایی در مقایسه با نیمه پایینی آن بیشتر است. علاوه بر این، مطالعات ریزساختاری صورت گرفته توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی بر روی قسمت‌هایی از قطعات ایمرژن تیوب‌ها که به شدت دچار خوردگی شده‌اند، نشان می‌دهد که کاربید کروم در مرزدانه‌های آستنیت تشکیل شده‌ است و ترک‌ها در امتداد مرزدانه‌های آستنیت جوانه‌زنی و رشد کرده‌اند. تشکیل کاربید کروم در مرزدانه‌های آستنیت منجر به فقیر شدن نواحی مجاور مرزدانه‌ها از کروم می‌شود و در نتیجه، خوردگی مرزدانه‌ای رخ می‌دهد. علاوه بر این، سایش ناشی از برخورد ذرات در نیمه بالایی قطعات ایمرژن تیوب منجر به تشدید خوردگی بر اساس مکانیزم خوردگی سایشی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Two-Phase Gas-Solid Flow into the Cyclone on the Immersion Tubes Behavior by Numerical Method and Microstructural Analyses

نویسندگان [English]

  • Hamid Sazegaran 1
  • Seyed Mohammad Javadi 2
1 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Quchan University of Advanced Technology,
2 Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Quchan University of Advanced Technology,
چکیده [English]

Damage caused by the two-phase gas-solid flow on the immersion tubes into the cyclone in cement industry that involved the environmental corrosive and abrasive factors is very important. In this work, the effect of particle flow and impact on the corrosion of the immersion tube was studied by the simulation of two-phase gas-solid into the cyclone. The results of gas-solid particle flow simulation and investigation on the particle abrasion on the immersion tube were shown that the impact of particle and shear stress is more in the upper half compared to the lower half. In addition, microstructural studies conducted by optical and scanning electron microscopies on the severely corroded sections of immersion tubes were shown that chromium carbide in the grain boundaries of austenite is formed and the cracks nucleated and growth along the grain boundaries of austenite. Formation of chromium carbide in the grain boundaries of austenite caused to decreasing the chromium from the areas adjacent to the grain boundaries, and as a result, intergranular corrosion occurred. Furthermore, the abrasion of the particle impact on the upper half of the immersion tube leading to severe corrosion based on the erosion corrosion mechanism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Immersion tube
  • Particle flow
  • Stainless steel
  • Intergranular corrosion
  • Erosion corrosion
[1]Coker K. Understand cyclone design.Chem Eng Prog 1993; 51: 214-221
[2]Molerus O, Gluckler M. Development of a cyclone separations with newdesign.Powder Technol 1996; 86: 37-43
[3] Gregg WW. High efficiency cyclones for powder processing applications.Adv Filtr Sep Technol 1995; 9: 240-248
[4] Ray MB, Luning PE, HoffmannA. Post Cyclone (PoC): An innovative way toreduce the emission of fines from industrial cyclones.Ind Eng Chem Res1997; 36: 2766-2774
[5] Jo Y, Tien C, Ray MB. Development of a post cyclone to improve theefficiency of reverse flow cyclones. Powder Technol 2000; 113: 97-108
[6] Lim KS, Kim HS, Lee KW. Comparative performances of conventionalcyclones and a double cyclone with and without an electric field.Aerosol Sci 2004; 35: 103-116
[7] Jiao J, Zheng Y, Sun G, Wang J. Study of the separation efficiency andthe flow field of a dynamic cyclone. Separ Purific Technol 2005; 35: 186-192
[8]Stairmand CJ. Design and performance of cyclone Separators.Trans InstChem Eng 1951;29: 356-362
[9]Koch WH. How to design more efficient cyclone. Chem Eng 1987; 26: 224-232
[10] Doerschlag C, Miczek G. Cyclone Dust Collector. Chem Eng 1977; 35: 126-133
[11] Davies CN. The Collection Efficiency of Cyclone.  J Air Polut ControlAssoc 1960; 42: 1246-1255
[12]Leigh D. Handbook of Powder Science.Havard School of Public Health.Boston. Massachusetts. 1992
[13] Pantazopoulos G, Vazdirvanidis A,Tsinopoulos G. Failure analysis of a hard-drawn water tube leakage caused by the synergistic actions of pitting corrosion andstress–corrosion cracking. Eng Fail Analys 2011; 18: 649–657
[14] Das SK, Munda P, Chowdhury SG, Das G, Singh R. Effect of microstructures on corrosion and erosion of an alloy steel gear pump. Eng Fail Analys 2014; 40: 89–96
[15] Aribo S, Barker R, Hu X, Neville A.‌Erosion–corrosion behaviour of lean duplex stainless steels in 3.5% NaCl solution. Wear 2013; 302: 1602–1608
[16] Wood RJK, Walker JC, Harvey TJ, S.Wang S, RajahramSS. Influence of microstructure on the erosion and erosion–corrosion characteristics of 316 stainless steel. Wear 2013;306:254–262
[17]Kim HJ, Jeon SH, Kim ST, Park YS. Influence of the shielding gas composition on the passive film and erosion corrosion of tube-to-tube sheet welds of hyper duplex stainless steel. Corr Sci 2015; 91; 140–150
[18] Wellman RG. Methods for studying erosion–corrosion. Chapter Book. Cranfield University. UK. 2005
[19] Wang B, Xu DL, Chu KW, Yu AB. Numerical study of gas-solid flow in a cyclone separator. App Mathem Model 2006; 30: 1326-1342
[20] Safikhani H, Zamani J, Musa M. Numerical study of flow field in new design cyclone separators with one, two and three tangential inlets. Adv Powder Technol 2018; 29 (3): 611-622
[21] Safikhani H, Mehrabian P. Numerical study of flow field in new cyclone separators. Adv Powder Technol 2016; 27 (2): 379-387
[22] Kozolub P, Klimanek A,  Bialecki RA, Adamczyk WP. Numerical simulation of a dense solid particle flow inside a cyclone separator using the hybrid Euler–Lagrange approach. Particuology 2017; 31: 170-180
[23] Parvaz F, Hosseini SH, Elsayed K, Ahmadi G. Numerical investigation of effects of inner cone on flow field, performance and erosion rate of cyclone separators. Sep Purif Technol 2018; 201: 223-237