اصلاح ریزساختار سطحی آلیاژ هایپریوتکتیک Al-17%Si ریختگی به روش فرایند همزن اصطکاکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مواد مرکب دانشگاه صنعتی شاهرود

2 استادیار دانشکده مهندسی شیمی و مواد دانشگاه صنعتی شاهرود

3 استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه حکیم سبزواری،

چکیده

مهم‌ترین محدودیت آلیاژهای هایپر‏یوتکتیک Al-Si حضور سیلیسیم اولیه درشت، نامنظم و ترد است که زمینه نرم آلومینیم را به‌آسانی دچار ترک و کارایی آلیاژ را تضعیف می‌کند؛ بنابراین، اصلاح مورفولوژی، کاهش اندازه ذرات و یکنواخت کردن توزیع سیلیسیم اولیه در این آلیاژها ضروری است. هدف از این مقاله، استفاده از فرایند همزن اصطکاکی برای اصلاح ریزساختار سطحی آلیاژهای هایپریوتکتیک Al-17%Si ریختگی است. همچنین تأثیرات پارامترهای فرایند همزن اصطکاکی روی ریزساختار و مشخصات مکانیکی و تریبولوژیکی سطح اصلاح‌شده بررسی‌شده است. بدین منظور نمونه‌ای صفحه‌ای شکل در دو قالب فلزی و ماسه‌ای ریخته‏گری شد. فرایند همزن اصطکاکی با یکنواخت نمودن ریزساختار ریختگی، از بین بردن تخلخل‌ها و پخش ذرات سیلیسیم با اندازه ذرات مناسب و ریز، موجب بهبود ریزساختار و خواص مکانیکی (سختی) آلیاژ ‌گردید. نتایج نشان داد که با افزودن منیزیم و بالا بردن سرعت سرد کردن اندازه ذرات از 09/33 به 05/21 کاهش یافته است و مورفولوژی سیلیسیم اصلاح شده و سختی از 53 به 69 افزایش‌ می یابد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surface modification of hypereutectic Al-17wt%Si alloy by friction stir processing

نویسندگان [English]

  • alireza hasani arefi 1
  • Mostafa Hajian Heidary 2
  • mostafa mosavizade 3
  • bahman korojy 3
1 Department of Materials Science and Engineering, Shahrood University of Technology.
2 Department of Materials Science and Engineering, Shahrood University of Technology
3 Assistant Professor, Department of Materials Engineering, Hakim Sabzevari University,
چکیده [English]

The most important drawback of hyper-eutectic Al-Si alloys is the presence of coarse, primary, irregular and brittle silicon phases, which strongly weakens the material. Therefore, modifying the morphology, decreasing the size and uniforming the distribution of primary silicon phases are essential. The aim of this paper is to use friction stir processing (FSP) for modification of surface microstructure of hyper-eutectic Al-Si alloy. Also, the effect of processing parameters on microstructure and tribological properties was investigated by the light microscopy and microhardness measurements. For this reason, several plate-shaped samples were prepared by casting in both metallic and sand molds. It was observed that microstructure is uniformed, porosities are removed and silicon phases are finely distributed by friction stir processing, leading to improvement of microstructure and mechanical properties of the alloy. The results also showed when Mg added and cooling rate increased, particles’ size changes from 33.09 to 21.05 µm, micro hardness increased from 53 to 69 HV, and microstructure morphology is modified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aluminum alloy
  • Friction stir processing
  • Si particles
1- Kapranos P, Kirkwood D, Atkinson H, Rheinlander J, Bentzen J, Toft P, et al. Thixoforming of an automotive part in A390 hypereutectic Al–Si alloy. Journal of Materials Processing Technology. 2003;135(2):271-7.
2- Lee E-S. A Study on the Economics of Hypereutectic Aluminium-Silicon (Al-Si) Alloy Machining. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2000;16(10):700-8.
3- Mahmoud T, Mohamed S. Improvement of microstructural, mechanical and tribological characteristics of A413 cast Alalloys using friction stir processing. Materials Science and Engineering: A. 2012;558:502-9.
4- Mahmoud T, Shaban O, Zakaria H, Khalifa T. On effect of FSP on microstructural and mechanical characteristics of A390 hypereutectic Al–Si alloy. Materials Science and Technology. 2010;26(9):1120-4.
5- Xu C, Yang Y, Wang H, Jiang Q. Effects of modification and heat-treatment on the abrasive wear behavior of hypereutectic Al–Si alloys. Journal of materials science. 2007;42(15):6331-8.
6- Zuo M, Liu X, Sun Q. Effects of processing parameters on the refinement of primary Si in A390 alloys with a new Al–Si–P master alloy. Journal of Materials science. 2009;44(8):1952-8.
7- Avedesian MM, Baker H. ASM specialty handbook: magnesium and magnesium alloys: ASM international; 1999.
8- Rao A, Rao B, Deshmukh V, Shah A, Kashyap B. Microstructural refinement of a cast hypereutectic Al–30Si alloy by friction stir processing. Materials Letters. 2009;63(30):2628-30.
9- Shi W, Gao B, Tu G, Li S. Effect of Nd on microstructure andwear resistance of hypereutectic Al–20% Si alloy. Journal of Alloys and Compounds. 2010;508(2):480-5.
10- Stefanescu DM, Ruxanda R. Solidification structures of steels and cast irons. Metallography and Microstructures, ASM Handbook. 2004:97-106.
11- Xu C, Wang H, Yang Y, Wang H-Y, Jiang Q. Effect of La 2 O 3 in the Al–P–Ti–TiC–La 2 O 3 modifier on primary silicon in hypereutectic Al–Si alloys. Journal of alloys and compounds. 2006;421(1):128-32.
12- Mahmoud T. Surface modification of A390 hypereutectic Al–Si cast alloys using friction stir processing. Surface and Coatings Technology. 2013;228:209-20.
13- Lienert T, Mishra R, Mahoney M. Friction Stir Welding and Processing. ASM International, Materials Park, OH. 2007:123-54.
14- Mishra RS, Ma Z. Frictionstir welding and processing. Materials Science and Engineering: R: Reports. 2005;50(1):1-78.
15- Baruch LJ, Raju R, Balasubramanian V, Rao A, Dinaharan I. Influence of Multi-pass Friction Stir Processing on Microstructure and Mechanical Properties of DieCast Al-7Si-3Cu Aluminum Alloy. Acta Metallurgica Sinica (English Letters). 2016;29(5):431-40.
16- Elangovan K, Balasubramanian V. Influences of tool pin profile and tool shoulder diameter on the formation of friction stir processing zone in AA6061 aluminium alloy. Materials & design. 2008;29(2):362-73.
17- Karthikeyan L, Senthilkumar V, Padmanabhan K. On the role of process variables in the friction stir processing of cast aluminum A319 alloy. Materials & Design. 2010;31(2):761-71.
18- Ma Z, Sharma S, Mishra R. Effect of friction stir processing on the microstructure of cast A356 aluminum. Materials Science and Engineering: A. 2006;433(1):269-78.
19- Ma Z, Sharma SR, Mishra RS. Effect of multiple-pass friction stir processing on microstructure and tensile properties of a cast aluminum–silicon alloy. Scripta materialia. 2006;54(9):1623-6.
20- Nakata K, Kim Y, Fujii H, Tsumura T, Komazaki T. Improvement of mechanical properties of aluminum die casting alloy by multi-pass friction stir processing. MaterialsScience and Engineering: A. 2006;437(2):274-80.
21- Tsai F, Kao P. Improvement of mechanical properties of a cast Al–Si base alloy by friction stir processing. Materials Letters. 2012;80:40-2.
22-Yadav D, Bauri R. Microstructural characterisation of friction stir processed aluminium. Materials Science and Technology. 2011;27(7):1163-9.
23- Aktarer S, Sekban D, Yanar H, Purçek G, editors. Effect of friction stir processing on tribological properties of Al-Si alloys. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering; 2017: IOP Publishing.
24- Baruch LJ, Raju R, Balasubramanian V. Effect of tool pin profile on microstructure and hardness of friction stir processed aluminum die casting alloy. Eur J Scientific Research. 2012;70(3):373-85.
25- HossainME. The current and future trends of composite materials: an experimental study. Journal of Composite Materials. 2011;45(20):2133-44.