کلیدواژه‌ها = آلیا‍ژهای ریختگی آلومینیم
اثر سرعت ورود مذاب به قالب بر عیب حباب زدگی در دوآلیاژریختگیAl-5Mg و 413

دوره 18، شماره 57، فروردین 1394، صفحه 16-26

حسین مخلصیان؛ مهدی دیواندری