اثر سرعت ورود مذاب به قالب بر عیب حباب زدگی در دوآلیاژریختگیAl-5Mg و 413

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

چکیده

تشکیل و گیر افتادن حباب های ناشی از تلاطم در ریخته گری و همچنین باقی ماندن لاشه فیلم اکسیدی موجود در سطح داخلی این حباب های هوا، به هر شکل و وضعیت، جزو عیب حباب زدگی شناخته شده است. در این تحقیق اثرات تغییرات سرعت ورودی مذاب به قالب، و تلاطم ناشی از آن بر میزان عیب حباب زدگی، در دو آلیاژ ریخته گریAl-5Mg و 413 مورد بررسی قرار می گیرد. افزایش سرعت ورودی، از طریق افزایش ارتفاع راهگاه و کاهش سطح مقطع راهباره اعمال شد. بعد از عملیات ریخته گری و انجام رادیوگرافی ، نمونه های آزمایش خمش سه نقطه ای از صفحات ریخته شده تهیه و مورد بررسی قرار گرفت. سپس سطح شکست نمونه های تست خمش ، توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی تحت شکست نگاری قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان می دهد که با افزایش سرعت مذاب ورودی به قالب در هر دو آلیاژ ، اندازه و تعداد عیوب حباب زدگی افزایش نسبی یافته است. اندازه و کسر سطحی حباب های تلاطمی محبوس شده در آلیاژ Al-5Mg نسبت به آلیاژ 413 ، حدود 8 برابر بیشتر ارزیابی شده است. این نتیجه، فرضیه تاثیر ضخامت فیلم اکسیدی را بر مقدار و حجم عیب حباب زدگی در آلیاژهای مختلف تایید می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of ingate velocity on bubble damage in Al-5Mg and 413 Casting Alloys

نویسندگان [English]

  • Hosein Mokhlesian 1
  • Mehdi Divandari 2
1 MSc , Student
2 Asso. Prof. in IUST
چکیده [English]

Bubble damage is a casting defect related to the air entrainment as a result of unsuitable running system design and surface turbulence. In this work, effects of gate velocity on the formation of bubble damage in Al-5Mg and 413 casting alloys are investigated. Gate velocity was changed by increasing the sprue height and decreasing the ingate area. After casting radiography of plates and three points bend test, on samples taken from plates, was performed. Fractography of samples by SEM and quantitative analysis by EDS were also applied. Results show that size and quantity of entrapped air bubbles are increased as a result of increase in gate velocity. Area fraction and size of bubbles entrained in Al-5Mg alloy seems to be eight folds higher in comparison with 413 Al alloy. This observation confirms the hypothesis of the effect of oxide films thickness on the intensity of bubble damage in various Al alloy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bubble damage
  • Radiography
  • three points bending
  • SEM
  • oxide films thickness