بررسی عددی و تجربی رفتار تغییرشکل داغ آلیاژ Ti6Al4V با ریزساختار هم‌محور (آلفا/بتا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران،ایران

2 هیات علمی دانشکده مواد- دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

4 گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

در این تحقیق، رفتار تغییرشکل داغ آلیاژ Ti6Al4V با ریزساختار هم‌محور دو فازی (آلفا/بتا) با استفاده از پارامتر زنر-هولومان و نقشه های فرآیند بررسی شد. در ابتدا منحنی های تنش-کرنش حاصل از آزمایش فشار گرم در محدوده دمایی 800 تا °C950 و در نرخ‌های کرنش تا 1 رسم شدند. پس از تعیین ثوابت معادلات بنیادین (ln A ، α، n و Q) با استفاده از نتایج آزمایشگاهی، منحنی های تخمینی سیلان محاسبه شدند. از طرف دیگر بررسی های ریزساختاری و آزمایش سختی جهت مشاهده تغییرات ریزساختاری و محاسبه اندیس ناهمگنی انجام شد. با استفاده از نرم افزار المان محدود SimuFact-Forming توزیع تنش و کرنش، تغییرات ابعادی نمونه ها و منحنی نیرو-جابجایی در حین آزمایش فشار گرم شبیه‌سازی شد. بر اساس نتایج به دست آمده، مشاهده شد که معادله سینوس هایپربولیک در تخمین پارامتر زنر-هولومان و تنش های سیلان از دقت بیشتری برخوردار است. مطابق نقشه فرآیند ترسیم شده، بیشترین بازدهی توان مصرفی در تمامی کرنش‌ها، در بازه دمایی900 تا °C950 و نرخ کرنش در محدوده 3/0 تا1 رخ می دهد. علاوه بر این، مناطق ناپایدار در نقشه فرآیند، غالبا در دماها و نرخ‌های کرنش پایین (دمای800 تا °C840 و نرخ کرنش تا 03/0) مشاهده شدند. همچنین نتایج نشان داد که تطابق خوبی بین منحنی های نیرو-جابجایی به دست آمده از شبیه‌سازی المان محدود و نتایج مشابه تجربی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical and Experimental Investigation of Hot Deformation Behavior of Ti6Al4V with an equiaxed α–β microstructure

نویسندگان [English]

 • Alijanzadeh Hossein 1
 • Bagher Mohammad Sadeghi 2
 • Seyed Hossein Razavi 3
 • Bahman Mirzakhani 4
1 School of Metallurgy and Materials Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
2 School of Metallurgy and Materials Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
3 School of Metallurgy and Materials Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
4 Department of Material Science and Engineering, Faculty of Engineering, Arak University, Arak, Iran.
چکیده [English]

In this study, the hot deformation behavior of Ti6Al4V alloy with an equiaxed microstructure (alpha/beta) was investigated using the Zener–Hollomon parameter and processing maps. Firstly, the stress-strain curves were derived from the hot compression tests, which were conducted at temperatures of 800 to 950°C and strain rates ranging from 10-3 to 1 s-1. Following the determination of the constants of the constitutive equations (ln A, α, n and Q) by using experimental flow curves, predicted flow curves were plotted. On the other hand, microstructural examinations and hardness tests were performed to reveal the microstructural changes and the heterogeneity index. The SimuFact-Forming (FEM) software was also used to simulate stress and strain distributions and dimensional changes in the test samples, as well as force-displacement curves during the hot compression tests. Based on the comparison results, it can be concluded that the hyperbolic sine equation provides more accurate approximations of the Zener-Hollomon parameter and the flow stress. According to the processing maps, the highest power dissipation efficiency was observed within the temperature range of 900 to 950 °C and the strain rate range of 0.3 to 1. Moreover, the unstable zones of processing map were indicated at low temperatures and strain rates (the temperatures between 800 and 840 °C within a strain rate of 10-3 to 0.03). The results showed that the force-displacement curves obtained from finite element simulations were in good agreement with those obtained from experiments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ti6Al4V Alloy
 • Equiaxed Microstructure
 • Hot deformation
 • Constitutive Equations
 • Processing Map
 • Finite Element Simulation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402
 • تاریخ دریافت: 04 مهر 1401
 • تاریخ بازنگری: 05 شهریور 1402
 • تاریخ پذیرش: 23 آبان 1402