سنتز پودر مس با مورفولوژی‌های مختلف در فرایند انحلال الکتروشیمیایی براده های آلیاژ برنج و ترسیب پودر مس در کاتد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی موادو متالورژی- دانشگاه صنعتی همدان

2 گروه مهندسی مواد و متالورژی-دانشگاه صنعتی همدان-همدان-ایران

3 گروه مهندسی مواد و متالورژی - دانشگاه صنعتی همدان، همدان، ایران

چکیده

در این تحقیق، اثر افزودنی‌های مختلف بر انحلال و ترسیب الکتریکی هم‌زمان مس از ضایعات آلیاژ برنج در محلول اسید سولفوریک با چگالی جریان ثابت برابر با A/m2 250 و دمای محیط مورد بررسی قرار گرفته است. افزودنی‌های مورد استفاده در فرآیند شامل یون کلر، یون نیترات، یون آهن (II) و آمونیوم بوده است. تغییر ولتاژ و در صد آن و همچنین مورفولوژی مس رسوب داده شده بر روی کاتد در حضور و عدم حضور این افزودنی‌های بررسی شد. همچنین محاسبات ترمودینامیکی فرایند انحلال الکتروشیمیایی و گونه‌های غالب در حضور و عدم حضور افزودنی‌ها بررسی و تحلیل شد. طبق نتایج حاصل با افزایش غلظت اسید سولفوریک، مقدار ولتاژ لازم جهت تأمین چگالی جریان A/m2 250 کاسته می‌شود. حضور یون کلر در الکترولیت‌های حاوی اسید‌سولفوریک با غلظت بالاتر از g/l 50، ولتاژ فرآیند را افزایش می‌دهد. همچنین در حضور یون کلر مورفولوژی مکعبی شکل به دست می‌آید. یون نیترات نیز همانند یون کلر در غلظت‌های کم اسید سولفوریک باعث کاهش ولتاژ احیای مس در کاتد شده و بالعکس در غلظت‌های بالاتر اسید سولفوریک افزایش ولتاژ مشاهده می‌شود. همچنین با افزودن یون نیترات ساختار هشت‌وجهی با رشد ترجیحی صفحات {100} و {110} ایجاد می‌شود. انحلال و رسوب الکتریکی مس در حضور آهن (II) با افزایش ولتاژ همراه است و ساختار کاملاً بی‌نظم و دندریتی ایجاد می‌کند. افزودن یون آمونیوم به اسید سولفوریک باعث افزایش ولتاژ مورد نیاز جهت تأمین جریان A/m2 250 از V 62/0 به V 68/0 می‌شود و ساختار مکعبی شکل ایجاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of copper powder with different morphologies by electrochemical dissolution of brass alloy scrap and deposition of copper powder in the cathode

نویسندگان [English]

  • Saeid Karimi 1
  • ُSamad Ghasemi 2
  • Shima Sadat Vaghar 3
1 Department of Metallurgy and Materials Engineering, Hamedan University of Technology, Hamedan, Iran
2 Department of Metallurgy and Materials Engineering, Hamedan Uni. of Tech., Hamedan, Iran
3 Department of Metallurgy and Materials Engineering. Hamedan University of Technology, Hamedan, Iran
چکیده [English]

The effect of different additives on simultaneous electrochemical dissolution and precipitation of copper from brass scrap in H2SO4 solution with a constant current density (250 A/m2) and ambient temperature has been investigated. The additives included chloride ion (concentration of 1000 ppm), nitrate ion, iron (II) and ammonium. Thermodynamic calculations of the electrochemical dissolution process and dominant species in the presence and absence of additives were analyzed. The change in voltage and its percentage as well as the morphology of copper deposited on the cathode were investigated in the presence and absence of these additives. According to the results, with the increase in concentration of sulfuric acid, the amount of voltage required to provide the current density of 250 A/m2 decreases. The presence of chloride ions in electrolytes containing sulfuric acid with a concentration higher than 50 g/l increases the process voltage. Also, in the presence of chloride ion, cubic morphology is obtained. Nitrate ion, like chloride ion, in low concentrations of sulfuric acid causes a decrease in the copper reduction voltage in the cathode, and vice versa, in higher concentrations of sulfuric acid, an increase in voltage is observed. Also, by adding nitrate ion, an octahedral structure is created with preferential growth of {100} and {110} planes. The dissolution and electrochemical deposition of copper in the presence of iron (II) is associated with an increase in voltage and creates a completely disordered and dendritic structure. Adding ammonium ion to sulfuric acid increases the voltage required and creates a cubic structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrochemical dissolution
  • Copper electrolysis
  • Morphology
  • Additives effect

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402
  • تاریخ دریافت: 23 مهر 1401
  • تاریخ بازنگری: 19 فروردین 1402
  • تاریخ پذیرش: 16 اردیبهشت 1402