حجم آزاد در آهن و مس خالص تغییر شکل پلاستیکی شدید یافته، تشابه ها و تمایز ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد پژوهشگر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.

2 استاد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکد ه های فنی دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 کارشناسی، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکد ه های فنی دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 استاد، بورد تخصصی پزشکی هسته ای، گروه پزشکی هسته‌ ای، مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

در پژوهش حاضر، تشکیل حجم آزاد در فلزات آهن و مس خالص فرآوری شده به روش تغییر شکل پلاستیکی شدید با استفاده از نورد شکل دار سرد مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از میکروسکوپ الکترونی عبوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی برای مطالعات ریز ساختاری و از آنالیز های دیلاتومتری و نفوذ رادیو ردیاب و چگالی سنجی جهت بررسی های کمی و کیفی حجم آزاد بهره گرفته شد. نتایج نشان داد کاهش چگالی قابل ملاحظه ای پس از اعمال نورد شکل دار سرد شدید حاصل گردید. نتایج حاصل از بررسی های دیلاتومتری و نفوذ رادیو ردیاب نیز مؤید آن بود که میزان بالایی حجم آزاد در مقایسه با فلزات آنیل شده تشکیل شده است. افزایش نسبی حجم آزاد در نمونه آهن بیش از مس در شرایط مشابه بدست آمد. بررسی های ریزساختاری فلزات فرآوری شده حاکی از تشکیل حجم آزاد به صورت چگالی بالای عیوب جای خالی، نابجایی ها، مرزدانه های غیر تعادلی، اتصالات سه گانه و نانوحفرات می باشد. در واقع، فرآیند نورد شکل دار سرد شدید منجر به ایجاد یک ساختار ناهمگن و فوق ریزدانه همراه با افزایش حجم آزاد در هر دو فلز آهن و مس فرآوری شده در کرنش معادل 5/4 شد، ولی مکانیزم تغییر شکل، نوع ساختار ایجاد شده، اندازه دانه ها، میزان کاهش چگالی و تغییرات حجم آزاد و هم چنین رفتار حرارتی بسته به نوع فلز به دلیل تفاوت در ساختار کریستالی و خواص ذاتی متفاوت بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the free volumes of severely deformed pure Fe and Cu, similarities and differences

نویسندگان [English]

  • Nazanin Forouzanmehr 1
  • Mahmoud Nili-Ahmadabadi 2
  • Hamed Abdous 3
  • Babak Fallahi 4
1 Research Fellow, Department of Mining and Metallurgical Engineering, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic),Tehran,, Iran.
2 Professor, School of Metallurgy and Materials Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 BSc, School of Metallurgy and Materials Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Professor, MD, Board of nuclear medicine, Research center for nuclear medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study aims to investigate the formation of free volumes in pure Fe and Cu processed by severe plastic deformation process using cold shape rolling. Transmission electron microscope for microstructural studies as well as dilatometric analyzes, radio tracer technique and density measurement for quantitative and qualitative analysis of free volumes were used. The results showed that a significant decrease in density was achieved after severe cold rolling. The results of dilatometric studies and radio tracer technique also confirmed the formation of high amount of free volumes in the severely deformed metals in comparison with the annealed metals. It was found that the relative increase of free volumes in the severely deformed Fe was higher than that of Cu. It was indicated that the high concentration of free volumes presented in the microstructure of processed metals at vacancies, dislocations, non-equilibrium grain boundaries, triple junctions, and nanovoids. In fact, the severe cold shape rolling process led to the formation of an inhomogeneous and ultrafine microstructure with the increase in free volumes in both processed Fe and Cu metals in the equivalent strain of 4.5. However, deformation mechanisms, microstructure, grain size, density reduction, and free volumes concentration as well as thermal behavior of each metal varied depending on its crystal structure and intrinsic properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Severe plastic deformation
  • Free volumes
  • Nanostructures
  • Non-equilibrium grain boundaries
 [1]    Schaefer HE, Würschum R, Hof P, Straub W, Gessmann T. Size Distribution of structural free volumes in nanocrystalline metals. Mater Sci Forum. 1995;175–178:505–8.
[2]     Schaefer HE, Wurschum R, Gessmann T, Stöckl G, Scharwaechter P, Frank W. Diffusion and free volumes in nanocrystalline Pd. Nanostructured Mater. 1995;6:869–72.
[3]     Shvindlerman LS, Gottstein G, Ivanov V a., Molodov D a., Kolesnikov D, Łojkowski W. Grain boundary excess free volume—direct thermodynamic measurement. J Mater Sci. 2006;41(23):7725–9.
[4]     Steyskal EM, Oberdorfer B, Sprengel W, Zehetbauer M, Pippan R, Würschum R. Direct experimental determination of grain boundary excess volume in metals. Phys Rev Lett. 2012 Jan 31;108(5):055504.
[5]     Wang K, Tao NR, Liu G, Lu J, Lu K, A. Plastic strain-induced grain refinement in the nanometer scale in a Mg alloy. Acta Mater. 2006;54:5281–91.
[6]     Wang YB, Ho JC, Liao XZ, Li HQ, Ringer SP, Zhu YT. Mechanism of grain growth during severe plastic deformation of a nanocrystalline Ni-Fe alloy. Appl Phys Lett. 2009;94:011908.
[7]     Azushima A, Kopp R, Korhonen A, Yang DY, Micari F, Lahoti GD, et al. Severe plastic deformation (SPD) processes for metals. CIRP Ann - Manuf Technol. 2008;57(2):716–35.
[8]     Wang YM, Ma E. Three strategies to achieve uniform tensile deformation in a nanostructured metal. Acta Mater. 2004;52(6):1699–709.
[9]     Setman D, Schafler E, Korznikova E, Zehetbauer MJ. The presence and nature of vacancy type defects in nanometals detained by severe plastic deformation. Mater Sci Eng A. 2008;493(1–2):116–22.
[10]   Valiev RZ, Alexandrov I V, Zhu YT, Lowe TC. Paradox of strength and ductility in metals processed by severe plastic deformation. J Mater Res. 2002;17(1):5–8.
[11]   Valiev RZ, Zhilyaev AP, Langdon TG. Bulk nanostructured materials: Fundamentals and applications. Bulk Nanostructured Mater Fundam Appl. 2013;1–440.
[12]   Sauvage X, Wilde G, Divinski S V., Horita Z, Valiev RZ. Grain boundaries in ultrafine grained materials processed by severe plastic deformation and related phenomena. Mater Sci Eng A. 2012;540(2012):1–12.
[13]   Ribbe J, Baither D, Schmitz G, Divinski S. Network of Porosity Formed in Ultrafine-Grained Copper Produced by Equal Channel Angular Pressing. Phys Rev Lett. 2009;102(16):1–4.
[14]   Ribbe J, Baither D, Schmitz G, Divinski S V. Ultrafast diffusion and internal porosity in ultrafine-grained copper–lead alloy prepared by equal channel angular pressing. Scr Mater. 2009;61(2):129–32.
[15]   Würschum R, Oberdorfer B, Steyskal EM, Sprengel W, Puff W, Pikart P, et al. Free volumes in bulk nanocrystalline metals studied by the complementary techniques of positron annihilation and dilatometry. Phys B Condens Matter. 2012;407(14):2670–5.
[16]   Divinski S V, Padmanabhan KA, Wilde G. Microstructure evolution during severe plastic deformation. Philos Mag. 2011;91(36):4574–93.
[17]   Schafler E, Steiner G, Korznikova E, Kerber M, Zehetbauer MJ. Lattice defect investigation of ECAP-Cu by means of X-ray line profile analysis, calorimetry and electrical resistometry. Mater Sci Eng A. 2005;410–411:169–73.
[18]   Oberdorfer B, Lorenzoni B, Unger K, Sprengel W, Zehetbauer M, Pippan R, et al. Absolute concentration of free volume-type defects in ultrafine-grained Fe prepared by high-pressure torsion. Scr Mater. 2010;63(4):452–5.
[19]   Van Petegem S, Dalla Torre F, Segers D, Van Swygenhoven H. Free volume in nanostructured Ni. Scr Mater. 2003;48(1):17–22.
[20]   Lechner W, Puff W, Wilde G, Würschum R. Vacancy-type defects in amorphous and nanocrystalline Al alloys: Variation with preparation route and processing. Scr Mater. 2010;62(7):439–42.
[21]   Divinski S V., Ribbe J, Reglitz G, Estrin Y, Wilde G. Percolating network of ultrafast transport channels in severely deformed nanocrystalline metals. J Appl Phys. 2009;106(6):063502.
[22]   Nazarov  a. a., Romanov  a. E, Valiev RZ. Models of the defect structure and analysis of the mechanical behavior of nanocrystals. Nanostructured Mater. 1995;6(5–8):775–8.
[23]   Wang ZB, Lu K, Wilde G, Divinski S. Toward the existence of ultrafast diffusion paths in Cu with a gradient microstructure: Room temperature diffusion of Ni. Appl Phys Lett. 2008;93(13):1–3.
[24]   Zlateva G, Martinova Z. Microstructure of Metals and Alloys: An Atlas of Transmission Electron Images. CRC press, Taylor and francis group, Boca Raton. 2008. 1–58 p.
[25]   Yurkova AI, Milman Y V, Byakova A V. Structure and mechanical properties of iron subjected to surface severe plastic deformation by attrition : II . Mechanical properties of nano and submicrocrystalline iron. Russ Metall. 2010;2010(4):258–63.
[26]   Zhao YH, Bingert JF, Liao XZ, Cui BZ, Han K, Sergueeva A V., et al. Simultaneously increasing the ductility and strength of ultra-fine-grained pure copper. Adv Mater. 2006;18(22):2949–53.
[27]   Mishra A, Richard V, Grégori F, Asaro RJ, Meyers MA, Propri L. Microstructural evolution in copper processed by severe plastic deformation. Mater Sci Eng A. 2005;411:290–8.
[28]   Valiev RZ, Islamgaliev RK, Alexandrov I V. Bulk nanostructured materials from severe plastic deformation. Prog Mater Sci. 2000;45(2):103–89.
[29]   Divinski S V., Ribbe J, Baither D, Schmitz G, Reglitz G, Rösner H, et al. Nano- and micro-scale free volume in ultrafine grained Cu-1 wt.%Pb alloy deformed by equal channel angular pressing. Acta Mater. 2009;57(19):5706–17.
[30]   Lugo N, Llorca N, Cabrera JM, Horita Z. Microstructures and mechanical properties of pure copper deformed severely by equal-channel angular pressing and high pressure torsion. Mater Sci Eng A. 2008;477(1–2):366–71.
[31]   Yan F, Zhang HW, Tao NR, Lu K. Quantifying the microstructures of pure Cu subjected to dynamic plastic deformation at cryogenic temperature. J Mater Sci Technol. 2011;27(8):673–9.
[32]   Andrade U, Meyers MA, Vecchio KS, Chokshi AH. Dynamic recrystallization in high-strain, high-strain-rate plastic deformation of copper. Acta Metall Mater. 1994;42(9):3183–95.
[33]   Hughes DA, Hansen N. High angle boundaries formed by grain subdivision mechanisms. Acta Mater. 1997;45(9):3871–86.
[34]   Huang JY, Zhu YT, Jiang H, Lowe TC. Microstructures and dislocation configurations in nanostructured Cu processed by repetitive corrugation and straightening. Acta Mater. 2001;49(9):1497–505.
[35]   Oberdorfer B, Steyskal EM, Sprengel W, Pippan R, Zehetbauer M, Puff W, et al. Recrystallization kinetics of ultrafine-grained Ni studied by dilatometry. J Alloys Compd. 2011;509(SUPPL. 1):S309–11.
[36]   Kubin LP, Devincre B, Tang M. Mesoscopic modelling and simulation of plasticity in fcc and bcc crystals: Dislocation intersections and mobility. J Comput Mater Des. 1998;5(1):31–54.
[37]   Edalati K, Horita Z. High-pressure torsion of pure metals: Influence of atomic bond parameters and stacking fault energy on grain size and correlation with hardness. Acta Mater. 2011;59(17):6831–6.
[38]   Woo CH, Frank W. Void growth and vacancy migration enthalpy in alpha-iron. Radiat Eff. 1983;77(1–2):49–55.