بررسی تاثیر ضریب کارسختی ماده بر مشخصه های تغییر شکل نمونه در فرآیند پرس در کانالهای زاویه دار هم مقطع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بناب، بناب، ایران.

چکیده

در این تحقیق تاثیر ضریب کارسختی بر روی نحوه سیلان فلز و توزیع کرنش، فاکتور تخریب و نیروی لازم برای پرس نمونه با استفاده از تحلیل المان محدود مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد در مورد ماده پلاستیک ایده آل منطقه پر نشده از فلز در محل تقاطع کانالها ایجاد نمی شود و کرنش اعمالی به ناحیه پایینی نمونه از سطح بالایی بیشتر است. در حالیکه با افزایش ضریب کارسختی اندازه ناحیه پر نشده افزایش یافته و کرنش کمتری به قسمت پایینی نمونه اعمال می شود. همچنین فاکتور تخریب در نمونه با رفتار پلاستیک ایده آل در سطح بالایی نمونه نسبت به نواحی دیگر بالا بوده و در این ناحیه تنشهای کششی نیز اعمال می شود. برعکس درمورد نمونه ای با رفتار کارسختی، بیشترین فاکتور تخریب مربوط به ناحیه نیمه پایینی نمونه است. از طرفی مشاهده شد با افزایش ضریب کارسختی میزان نیروی لازم برای پرس نمونه کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of strain hardening behavior of material on deformation characteristics of samples during equal channel angular pressing

نویسنده [English]

  • mehdi shaban ghazani
Assistant Professor, Department of Materials Science Engineering, University of Bonab, Bonab, Iran.
چکیده [English]

In the present study, the effect of srain hardening exponent os material on flow characteristics, strain and damage distribution in sample and the load requred for the execution of the deformation process was investigated using finite element simulation. Results showed that the corner gap is not formed during deformation of ideally plastic material and the amount of eauivalent strain is higher in the bottom side of sample compared with other regions. However, with increassing the work hardening exponent, the size of corner gap increases and the bottom side recieves less amount of strain. Also, damage factor in the sample of idealy plastic material is higher at the top side compared with other regions and the tensile stresses are aplliyed on this area. Whereas, in the strain hardened material the higher damage factor was observed at the lower half of the sample. Finally. it was concluded that the pressing force increases with increassing the work hardening exponent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Equal channel angular pressing
  • finite element simulation
  • work hardening
  • damage
[1] Furukawa M, Horita Z, Nemoto M, Langdon T. Processing of metals by equal-channel angular pressing. Journal of materials science. 2001;36(12):2835-43.
[2] Valiev RZ, Langdon TG. Principles of equal-channel angular pressing as a processing tool for grain refinement. Progress in materials science. 2006;51(7):881-981.
[3] Han BQ, Mohamed FA, Lavernia EJ. Mechanical properties of iron processed by severe plastic deformation. Metallurgical and Materials Transactions A. 2003;34(1):71-83.
[4] Sabirov I, Murashkin MY, Valiev R. Nanostructured aluminium alloys produced by severe plastic deformation: New horizons in development. Materials Science and Engineering: A. 2013;560:1-24.
[5] Valiev R. Nanostructuring of metals by severe plastic deformation for advanced properties. Nature materials. 2004;3(8):511.
[6] Valiev R, Enikeev N, Murashkin MY, Kazykhanov V, Sauvage X. On the origin of the extremely high strength of ultrafine-grained Al alloys produced by severe plastic deformation. Scripta Materialia. 2010;63(9):949-52.
[7] Iwahashi Y, Horita Z, Nemoto M, Wang J, Langdon TG. Principle of equal-channel angular pressing for the processing of ultra-fine grained materials. Scripta materialia. 1996;35(2).
[8] Akbaripanah F, Fereshteh-Saniee F, Mahmudi R, Kim H. Microstructural homogeneity, texture, tensile and shear behavior of AM60 magnesium alloy produced by extrusion and equal channel angular pressing. Materials & Design. 2013;43:31-9.
[9] Qiao X, Starink M, Gao N. Hardness inhomogeneity and local strengthening mechanisms of an Al1050 aluminium alloy after one pass of equal channel angular pressing. Materials Science and Engineering: A. 2009;513:52-8.
[10] Wei W, Nagasekhar A, Chen G, Tick-Hon Y, Wei KX. Origin of inhomogenous behavior during equal channel angular pressing. Scripta Materialia. 2006;54(11):1865-9.
[11] Figueiredo RB, Cetlin PR, Langdon TG. Stable and unstable flow in materials processed by equal-channel angular pressing with an emphasis on magnesium alloys. Metallurgical and Materials Transactions A. 2010;41(4):778-86.
[12] Moon B, Kim H, Hong S. Plastic flow and deformation homogeneity of 6061 Al during equal channel angular pressing. Scripta materialia. 2002;46(2):131-6.
[13] Nagasekhar A, Tick-Hon Y, Seow H. Deformation behavior and strain homogeneity in equal channel angular extrusion/pressing. Journal of Materials Processing Technology. 2007;192:449-52.
[14] Xu C, Langdon TG. Influence of a round corner die on flow homogeneity in ECA pressing. Scripta Materialia. 2003;48(1):1-4.
[15] Xu J, Shirooyeh M, Wongsa-Ngam J, Shan D, Guo B, Langdon TG. Hardness homogeneity and micro-tensile behavior in a magnesium AZ31 alloy processed by equal-channel angular pressing. Materials Science and Engineering: A. 2013;586:108-14.
[16] Aour B, Zaïri F, Naït-Abdelaziz M, Gloaguen J-M, Rahmani O, Lefebvre J-M. A computational study of die geometry and processing conditions effects on equal channel angular extrusion of a polymer. International Journal of Mechanical Sciences. 2008;50(3):589-602.
[17] Djavanroodi F, Ebrahimi M. Effect of die channel angle, friction and back pressure in the equal channel angular pressing using 3D finite element simulation. Materials Science and Engineering: A. 2010;527(4-5):1230-5.
[18] Yoon S, Quang P, Hong S, Kim H. Die design for homogeneous plastic deformation during equal channel angular pressing. Journal of Materials Processing Technology. 2007;187:46-50.
[19] Kim I, Kim J, Shin DH, Park K-T. Effects of grain size and pressing speed on the deformation mode of commercially pure Ti during equal channel angular pressing. Metallurgical and Materials Transactions A. 2003;34(7):1555-8.
[20] Ko Y, Jung W, Shin D, Lee C. Effects of temperature and initial microstructure on the equal channel angular pressing of Ti–6Al–4V alloy. Scripta Materialia. 2003;48(2):197-202.
[21] Chen X, Lu L. Work hardening of ultrafine-grained copper with nanoscale twins. Scripta materialia. 2007;57(2):133-6.
[22] Kim HS, Hong SI, Seo MH. Effects of strain hardenability and strain-rate sensitivity on the plastic flow and deformation homogeneity during equal channel angular pressing. Journal of Materials Research. 2001;16(3):856-64.
[23] Basavaraj VP, Chakkingal U, Kumar TP. Study of channel angle influence on material flow and strain inhomogeneity in equal channel angular pressing using 3D finite element simulation. Journal of materials processing technology. 2009;209(1):89-95.
[24] Figueiredo RB, Cetlin PR, Langdon TG. The evolution of damage in perfect-plastic and strain hardening materials processed by equal-channel angular pressing. Materials Science and Engineering: A. 2009;518(1-2):124-31.
[25] Ghazani MS, Vajd A. Finite element simulation of flow localization during equal channel angular pressing. Transactions of the Indian Institute of Metals. 2017;70(5):1323-8.