مطالعه تجربی کمانش ورق FML تقویت شده با نانو رس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

چکیده

ساختارهای‌های الیاف-فلز با نام اختصاری FML (Fiber Metal Laminates) در ساختارهای کامپوزیت شناخته می‌شوند. این ساختارها به دلیل خواص خوبی از جمله صرفه‌جویی وزنی و همچنین خواص صنعتی دیگری نظیر مقاومت در برابر آتش، حد تحمل بالا و مقاومت در برابر پایداری استاتیکی، ضربه و خوردگی به طور گسترده در صنایع هوایی کاربرد دارند. این مواد دارای خصوصیات خاصی همچون مقاومت بالا و وزن کم می‌باشند. بحث رفتار کمانشی یکی از مهم‌ترین بحث‌های علم مکانیک است. بنابراین، مقاوم‌سازی و افزایش استحکام سازهها در برابر پایداری استاتیکی یا رفتار کمانشی ، بخش وسیعی از مطالعات پژوهشگران را تشکیل داده است. پژوهش پیش رو، به تأثیر نانوذرات رس بر روی پایداری استاتیکی یا رفتار کمانشی فلز-مواد مرکب بازالت اپوکسی به صورت تجربی می‌پردازد. چند لایۀ الیاف - فلز بازالت اپوکسی ساخته شده، از دو رویۀ آلومینیومی 2024 ساخته شده که بین آنها هستۀ نانوکامپوزیتی بازالت اپوکسی حاوی نانورس قرار گرفته است. هستۀ نانوکامپوزیتی شامل الیاف بازالت با وزن واحد سطح 300 گرم بر متر مربع، رزین EPR1080، سخت کنندۀ EA1080 و نانوذرات رسی بنتونیت با درصدهای 0، 1، 3 و 5 می‌باشد. تمام نمونه‌های تحت آزمون کمانش با روش لایه‌چینی دستی انجام گرفته است. آزمایش‌های کمانش با استفاده از دستگاه تست کشش با سرعت 5/0 میلیمتر بر دقیقه انجام گرفت. نتایج حاصل از آزمایش‌های کمانش نشان‌دهندۀ این است که، تیر FML با 5 درصد وزنی نانورس نبست به سایر درصدهای وزنی دارای بار بحرانی به مراتب بالاتری است. همچنین با افزایش درصد وزنی نانو ذرات رس، میزان جذب انرژی افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Experimental Study of Buckling of FML Plate Reinforced with Nanoclay

نویسندگان [English]

  • Mehdi Yarmohammad Tooski 1
  • Alireza Mohammadi 2
1 Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 MSc student, Department of Mechanical Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Fiber-metal laminate, is known as FML in the composite structures. It is widely used in the aerospace industry due to good properties, weight optimization and other industrial properties such as fire resistance, high strength limit, impact resistance and corrosion. In addition, these materials have special characteristics such as high strength and low weight. The discussion of buckling behavior is one of the most important discussions of mechanical science. The present study examines the effects of nanoparticles (nanocleys) on the mechanical characteristic (buckling) of metal/ composite materials of epoxy basalt. Multi-layer fiber-epoxy base metal is made of two-layer aluminum alloy 2024 which the between of layers is located the nanocomposite core containing epoxy with nanoclay. The nanocomposite core consists of basalt fibers with the weight to area ratio (W/A) equal to 300 gr/m2 EPR1080 resin, EA1080 hardener and bentonite clay nanoparticles with 0, 1, 3 and 5 percentages. It should be noted that, all specimens were made using VPA method. Also, buckling tests have done using a tensile test device at a speed of 0.5 mm / min. The results of the buckling experiments indicate that the buckling load of FML beam with 5% of nanoclay rather than other percentages of it has better buckling load. Also, absorbed energy enhanced by increasing weight content of nano particle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • FML
  • Nano clay
  • Buckling
  • Al 2024
  • Bazalt Fiber
 [1] Degenhardt, R., Castro, S. G., Arbelo M. A., Zimmerman, R., Khakimova, R. and Kling A., “Future structural stability design for composite space and airframe structures,” Thin-Walled Structures, Vol. 81, pp. 29-38, 2014.
[2]  Hadi, A. Shakhesi, S. Ovesy, H. R. Fazilati, J. , “Thermal stability of FGM cylindrical shells on Pasternak elastic foundation under axial load”, In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 05, No. 02, pp. 200-207, 2018.
[3]  Nopour, H. KabiriAtaabadi, A. and Shokrieh, M.M., “Buckling of composite plate made of curvilinear fiber with linear and nonlinear fiber orientation variation”, In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 4, No. 4, pp. 405-417, 2018.
[4]  Khalili, S.M.R. Sedigh, Y. and Hossein Ahari, S.M. M. M., “Experimental and numerical study of the buckling of semi-cylindrical composite lattice”, In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 3, No. 3, pp. 269-276, 2016.
[5]  Ghannadpour, S. A. M. and Barekati, M., “Post-buckling analysis of anti-symmetric cross-ply composite plates under end-shortening”, In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 2, No. 3, pp. 35-42, 2015.
 [6] Carrillo J. G. and Cantwell W., “Scaling effects in the tensile behavior of fiber-metal laminates,” Composites Science and Technology, Vol. 67, No. 7-8, pp. 1684-1693, 2007.
 [7] Van Rooijen, R., Sinke, J., De Vries, T. and Van Der Zwaag, S. “Property optimisation in fibre metal laminates,” Applied Composite Materials, Vol. 11, No. 2, pp. 63-76, 2004.
[8]  Remmers, J. and De Borst R., “Delamination buckling of fibre–metal laminates,” Composites Science and Technology, Vol. 61, No. 15, pp. 2207-2213, 2001.
[9]  Mania, R. J., Kolakowski, Z., Bienias, J., Jakubczak, P. and Majerski, K., “Comparative study of FML profiles buckling and postbucklingbehaviour under axial loading,” Composite Structures, Vol. 134, pp. 216-225, 2015.
[10]         Naik, N., Asmelash, A. and Kavala, V. R., “Interlaminar shear properties of polymer matrix composites: Strain rate effect,” Mechanics of Materials, Vol. 39, No. 12, pp. 1043-1052, 2007.
[11]         Sun, L., Gibson, R. F., Gordaninejad, F. and Suhr, J., “Energy absorption capability of nanocomposites: a review,” Composites Science and Technology, Vol. 69, No.14, pp. 2392-2409, 2009.
[12]         Tu Z.-c. and Ou-Yang Z.-c., “Single-walled and multiwalled carbon nanotubes viewed as elastic tubes with the effective Young’s moduli dependent on layer number,” Physical Review B, Vol. 65, No. 23, pp. 233-407, 2002
[13]         Li, Y., Wang, J., Gu, Z., Wang, Z., Luo, J. and Wu, D., “Tensile properties of long aligned double-walled carbon nanotube strands,” Carbon, Vol. 43, No. 1, pp. 31-35, 2005.
[14]               Najafi, M., Ansari, R. and Darvizeh A., “Experimental study of the influence of mixing method of nanoclay on mechanical properties