معادله رفتاری پایه فیزیکی برای پیش بینی تنش سیلان فولاد میکروآلیاژی در حین تغییرشکل داغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران

چکیده

معادلات رفتاری بر پایه مکانیک نابجایی ها در دماهای نسبتا پایین قابل استفاده هستند. اما برای مدل کردن تنش سیلان در دماهای بالا، نیاز به در نظر گرفتن فرآیندهای نفوذی می باشد. به عبارتی، اثر نرم شوندگی بازیابی و تبلور مجدد دینامیکی باید درنظر گرفته شود. در تحقیق حاضر، یک معادله رفتاری اصلاح شده زریلی-آرم استرانگ برای پیش بینی تنش سیلان دمای بالای یک فولاد میکروآلیاژی ارایه شد که در آن اثرات سخت شوندگی و نرم شوندگی درنظر گرفته شده است. نشان داده شد که رابطه اصلی نمی تواند قسمت نرم شدن منحنی های سیلان که مربوط به تبلور مجدد دینامیکی است را مدل کند و مشخص شد که اصلاحاتی در ثوابت رابطه لازم است تا بازیابی دینامیکی به شکل مناسبی در نظر گرفته شود. از طرف دیگر، برای مدل کردن مناسب داده ها مشخص شد که باید مراحل سخت و نرم شدن را جداگانه در نظر گرفت و از کرنش پیک در رابطه تنش سیلان استفاده کرد. مدل توسعه یافته با وجود پایبندی به اصول مدل زریلی-آرم استرانگ به خوبی توانست تنش سیلان در دمای بالا را پیش بینی کند. در کل می توان این مدل را یک روش مناسب و ساده برای مدل کردن تنش سیلان فولادها دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Physically-based constitutive equation for prediction of the flow stress of microalloyed steel during hot deformation

نویسنده [English]

  • Hamed Mirzadeh
Associate Professor, School of Metallurgy and Materials Engineering, College of Engineering, University of Tehran
چکیده [English]

The constitutive equations based on the dislocation mechanics are applicable at relatively low temperatures. Nevertheless, considering the diffusion processes is necessary for modeling the hot flow stress. In other words, the softening effects of dynamic recovery and recrystallization should be taken into account. In the present work, a modified Zerilli–Armstrong constitutive equation for predicting the hot flow stress of a microalloyed steel was proposed, in which the effects of hardening and softening phenomena were contemplated. It was shown that the original equation is not able to model the softening part of flow curves related to dynamic recrystallization and it was clarified that the constants of the model should be modified for appropriate consideration of the effects of dynamic recovery. On the other hand, it was found that the hardening and softening stages should be separated and the peak strain can be utilized into the flow stress formula. While retaining the general form of the original Zerilli–Armstrong model, the developed constitutive relation was able to appropriately predict the hot flow stress. Conclusively, this constitutive model can be considered as a simple and viable one for modeling the flow stress of steels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermomechanical processing
  • Constitutive equations
  • Hot deformation
  • Dynamic recrystallization
 [1]          E Shafiei, N Goodarzi, K Dehghani, A Soltani Tehrani, A new constitutive equation to predict single peak flow stress curves at high temperatures: a comprehensive study on different steels, Canadian Metallurgical Quarterly, Vol. 56, No. 1, pp. 104-112, 2017.
[2] M. Shalbafi, R. Roumina, R. Mahmudi, Hot deformation of the extruded Mg–10Li–1Zn alloy: Constitutive analysis and processing maps, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 696, pp. 1269-1277, 2017.
[3] S. Asqardoust, A. Zarei-Hanzaki, S.M. Fatemi, M. Moradjoy-Hamedani, High temperature deformation behavior and microstructural evolutions of a high Zr containing WE magnesium alloy, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 669, pp. 108-116, 2016.
 [4]          H Farnoush, A Momeni, K Dehghani, JA Mohandesi, H Keshmiri, Hot deformation characteristics of 2205 duplex stainless steel based on the behavior of constituent phases, Materials and Design,Vol. 31, No. 1, pp. 220-226, 2010.
[5] R. Baktash, H. Mirzadeh, A Simple Constitutive Model for Prediction of Single-Peak Flow Curves Under Hot Working Conditions, Journal of Engineering Materials and Technology, Vol. 138, No. 2, pp. 021004, 2016.
[6] E Ghasemi, A Zarei-Hanzaki, E Farabi, K Tesař, A Jäger, M Rezaee, Flow softening and dynamic recrystallization behavior of BT9 titanium alloy: A study using process map development, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 695, No. 1, pp. 1706-1718, 2017.
[7] H. Mirzadeh, A Simplified Approach for Developing Constitutive Equations for Modeling and Prediction of Hot Deformation Flow Stress, Metallurgical and Materials Transactions A, Vol. 46, No. 9, pp. 4027-4037, 2015.
[8] Y.C. Lin, X.M. Chen, A critical review of experimental results and constitutive descriptions for metals and alloys in hot working, Materials and Design, Vol. 32, No. 4, pp. 1733-1759, 2011.
[9] H. Mirzadeh, J. M. Cabrera, A. Najafizadeh, Constitutive relationships for hot deformation of austenite, Acta Materialia, Vol. 59, No. 16, pp. 6441-6448, 2011.
[10]         T. Mirzaie, H. Mirzadeh, J. M. Cabrera, A simple Zerilli–Armstrong constitutive equation for modeling and prediction of hot deformation flow stress of steels, Mechanics of Materials, Vol. 94, No. 1, pp. 38-45, 2016.
[11]         M. Vural, J. Caro, Experimental analysis and constitutive modeling for the newly developed 2139-T8 alloy, Materials Science and Engineering A, Vol. 520, No. 1, pp. 56-65, 2009.
[12]         Z. Akbari, H. Mirzadeh, J. M. Cabrera, A simple constitutive model for predicting flow stress of medium carbon microalloyed steel during hot deformation, Materials and Design, Vol. 77, No. 1, pp. 126-131, 2015.
[13]         H. Shin and J. B. Kim, A Phenomenological Constitutive Equation to Describe Various Flow Stress Behaviors of Materials in Wide Strain Rate and Temperature Regimes, Journal of Engineering Materials and Technology, Vol. 132, No. 2, pp. 021009, 2010.
[14]         F.J. Zerilli, R. W. Armstrong, Dislocation-mechanics-based constitutive relations for material dynamics calculations, Journal of Applied Physics, Vol. 61, No. 1, pp. 1816-1825, 1987.
[15]         F.J. Zerilli, Dislocation mechanics–based constitutive equations, Metallurgical and Materials Transactions A, Vol. 35, No. 9, pp. 2547–2555, 2004.
[16]         J.J. Jonas, X. Quelennec, L. Jiang, E. Martin, The Avrami kinetics of dynamic recrystallization, Acta Materialia, Vol. 57, No. 9, pp. 2748-2756, 2009.
[17]         H. Mirzade, A. Najafizadeh, Prediction of the critical conditions for initiation of dynamic recrystallization, Materials and Design, Vol. 31, No. 3, pp. 1174-1179, 2010.
[18]         H. Mirzadeh, M. Roostaei, M.H. Parsa, R. Mahmudi, Rate controlling mechanisms during hot deformation of Mg–3Gd–1Zn magnesium alloy: Dislocation glide and climb, dynamic recrystallization, and mechanical twinning, Materials and Design, Vol. 68, No. 1, pp. 228-231, 2015.
[19]         H. Mirzadeh, Constitutive analysis of Mg–Al–Zn magnesium alloys during hot deformation, Mechanics of Materials, Vol. 77, No. 1, pp. 80-85, 2014.
[20]         T.G. Langdon, An Analysis of Flow Mechanisms in High Temperature Creep and Superplasticity, Materials Transactions, Vol. 46, No. 9, pp. 1951-1956, 2005.
[21]         H. Mirzadeh, J. M. Cabrera, J. M. Prado, A. Najafizadeh, Hot deformation behavior of a medium carbon microalloyed steel, Materials Science and Engineering A, Vol. 528, No. 10, pp. 3876-3882, 2011.
[22]         S. Saadatkia, H. Mirzadeh, J.M. Cabrera, Hot deformation behavior, dynamic recrystallization, and physically-based constitutive modeling of plain carbon steels, Materials Science and Engineering A, Vol. 636, No. 1, pp. 196-202, 2015.
[23]         M. Rakhshkhorshid, S. H. Hashemi, Experimental study of hot deformation behavior in API X65 steel, Materials Science and Engineering A, Vol. 573, No. 1, pp. 37-44, 2013.
[24]         A. Sadeghi, M. Pekguleryuz, Recrystallization and texture evolution of Mg–3%Al–1%Zn–(0.4–0.8)%Sr alloys during extrusion, Materials Science and Engineering A, Vol. 528, No. 3, pp. 1678-1685, 2011.
[25] A. Khosravifard, A.S. Hamada, M.M. Moshksar, R. Ebrahimi, D.A. Porter, L.P. Karjalainen, High temperature deformation behavior of two as-cast high-manganese TWIP steels, Materials Science and Engineering A, Vol. 582, No. 1, pp. 15-21, 2013.
[26]         N. Kotkunde, H. N. Krishnamurthy, P. Puranik, A. K. Gupta, S. K. Singh, Microstructure study and constitutive modeling of Ti–6Al–4V alloy at elevated temperatures, Materials and Design, Vol. 54, No. 1, pp. 96-103, 2014.
[27]         D. Samantaray, S. Mandal, A. K. Bhaduri, A comparative study on Johnson Cook, modified Zerilli–Armstrong and Arrhenius-type constitutive models to predict elevated temperature flow behaviour in modified 9Cr–1Mo steel, Computational Materials Science, Vol. 47, No. 2, pp. 568-576, 2009.
[28]         Y.C. Lin, X.M. Chen, A combined Johnson–Cook and Zerilli–Armstrong model for hot compressed typical high-strength alloy steel, Computational Materials Science, Vol. 49, No. 3, pp. 628-633, 2010.