طراحی مدل جامع برنامه‎ریزی راهبردی در صنعت ریخته‎گری فولاد مبتنی بر رویکرد کارت امتیازی متوازن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 در حال حاضر فاقد شغل

2 عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد تهران شمال

چکیده

ریخته گری به عنوان شاخه ای از صنعت فولاد، نقش اساسی و راهبردی در تولید قطعات صنعتی در حوزه‎های بالادستی و اولویت دار فناوری کشور دارد. نتایج ممیزی علم، فناوری و نوآوری در این صنعت نشان می دهد برنامه های راهبردی مناسب و مدون و نبود هدف مشخص برای توسعه مهم ترین ضعف این صنعت می باشد.
در این مقاله سعی شده تا مدل جامع، مناسب، کاربردی و به روز جهت برنامه‎ریزی راهبردی کارخانجات ریخته‎گری فولاد پیشنهاد گردد. همچنین هریک از مراحل تدوین برنامه‎ راهبردی و تدوین کارت امتیازی سازمان به همراه استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy-AHP) برای اولویت‎بندی اهداف سازمان به منظور تعیین اقدامات و پروژه‎های دارای اولویت از مهمترین نتایج این پژوهش می‎باشد. مدل پیشنهادی در یک کارخانه ریخته گری فولاد مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش اولویت بندی اهداف استراتژیک نظرات مدیران همان سازمان در ماتریس های مقایسه زوجی قرار داده شده، سازگاری و تحلیل سلسله مراتبی فازی توسط نرم افزار اکسل انجام و نتایج به دست آمده از تدوین این برنامه راهبردی در چارچوب مدل ارائه شده مورد بررسی و اعتبارسنجی قرار گرفت. مدل پیشنهادی می تواند الگوی مناسبی جهت مدیریت استراتژیک سازمان‎های در حال کار و یا در شرف تاسیس صنعت ریخته گری فولاد باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design model of strategic planning for industry steel casting based on the balanced scorecard approach

نویسندگان [English]

  • yasaman Jahangiri 1
  • kia Parsa 2
1
2
چکیده [English]

Casting as a branch of steel industry plays a basic and strategic role in producing industrial parts in upstream and high priority fields of the technology in country. The survey results of science, technology and innovation in this industry shows that suitable and codified strategic plans and the lack of precise purpose for development are the most important weakness of this industry.
This study tries to suggest a comprehensive, suitable, practical and updated model for strategic planning of steel casting factories. Also each of the strategic planning steps and of Balanced Scorecard developed with use fuzzy Analytic Hierarchy Process (Fuzzy-AHP) for prioritize the goals of the organization to determine priority actions and projects are the most important results in this study.
The suggested method is studied in a selected steel casting factory. In the strategic objectives prioritization part, the same organization managers’ recommendations were put in interval comparison matrixes, adjustability and fuzzy hierarchical analysis were conducted through Excel software and the results of the formulation of this strategy within the framework of the proposed model was tested and validated. The proposed model can be a suitable model for the strategic management of the operating or being established organizations in the steel casting industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steel casting
  • Strategic planning model
  • balanced scorecard
  • Fuzzy analytic hierarchy
 
]1[جعفری ویشکایی، ف.،"ارائه مدل مناسب برنامه ریزی راهبردی دانشگاه پیام نور استان تهران"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، گروه علمی مدیریتMBA، دانشگاه پیام نور مرکز تهران، (1388).
]2[نادری نسب، م.، "طراحی برنامه استراتژیک فدراسیون جمهوری اسلامی ایران"، پایان نامه دکترای رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، (1389).
]3[هانگر جی، د.،ال ویلن، ت.، "مبانی مدیریت استراتژیک"، ترجمه اعرابی، م.، ایزدی، د.، دفتر پژوهش‌‌‌های فرهنگی، (1381).
]4[دیوید،فرد آر.،"مدیریت استراتژیک"، ترجمه پارسائیان، ع.، اعرابی، م.،ویرایش سیو یکم،دفتر پژوهش‎های فرهنگی، (1394).
 
[5] N. Manteghia, A. Zohrabi, “proposed comprehensive frameworkforformulating strategy:aHybrid ofbalanced scorecard, SWOT analysis, porter`s genericstrategies and Fuzzy qualityfunction deployment”, ProcediaSocial and Behavioral Sciences,15: 2068–2073, (2011).
 
]6[یوران اولوه، ن.، شوستراند، آ.،"کارت امتیازی متوازن"، ترجمه علی‎سلیمانی، ع.، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، (1386).
]7[دیانتی دیلمی، ز.، بهزادپور، س.، عالمی، م.، حاجی مقصودی، م.،"بکارگیری تکنیک‎های تصمیم‎گیری چند معیاره (تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس) در پیش‎بینی وضعیت آتی شرکت ها در تابلو‎های بورس اوراق بهادار تهران"، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره نهم، (1390).
[8] M. Kazemi, “Compiling the strategy plan using a hybrid of BSC–ISM”, Management Science, Letters 5: 11–20, (2015).
 
]9[ سمرادجاه، ک.،"تدوین و رتبه بندی استراتژی­ها با تکنیک تصمیمگیری چندمعیاره فازی (مطالعه موردی شرکت گاز استان تهران)"، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد تهران مرکزی، (1392).
]10[خاوریان، ا.، اماستاورس، ژ.، علیان، م.،"برنامه­ریزی راهبردی توسعة گردشگری شهری با استفاده از مدل SOARنمونة موردی شهر تفت، مدرس علوم انسانی برنامه‎ریزی و آمایش فضا"، دورة هفدهم، شمارة 3، (1392).
[11] S.A. Hadighi, N. Sahebjamnia, I. Mahdavi, M. Akbarpour Shirazi, “A framework for strategy formulation based on clustering approach: A case study in a corporate organization”, Knowledge-Based Systems, vol 49:37-49, (2013).
 
[12] A.Zohrabi, N. Manteghi, “A Proposed model for strategic planning in educational organizations”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 28: 205 – 210, (2011).
 
]13[ایروانی تبریزی پور، ا.پ.، "ارزیابی عملکرد بیمارستان با رویکرد به روش کارت امتیازی متوازن (BSC) وFAHPمطالعه موردی: بیمارستان هاشمی نژاد تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشکده علوم اجتماعی، گروه مدیریت صنعتی، (1390).
[14] M. Cengiz Toklu, M.B. Erdem, H. Taşkin, “A Fuzzy Sequential Model for Realization of trategic planning in Manufacturing Firms”, Computers & Industrial Engineering, (2016).
 
[15] M. Rahiminezhad Galankashi, S.A. Helmi, P. Hashemzahi, “Supplier selection in automobile industry: A mixed balanced scorecard–fuzzy AHP approach”, Alexandria Engineering Journal, 55: 93-100, (2016).
[16] K. Vishnevskiy, O. Karasev, D. Meissner, “Integrated roadmaps for strategic management and planning”, Technological Forecasting & Social Change,(2015).
[17] N. Kopecka,”The Balanced scorecard implementation, integrated approach and the quality of its measurement”, Procedia Economics and Finance, 25: 59–69,(2015).
[18] M. Socoliuc, S. Caraman, V. Grosu, “The BSC method used inachieving organizational strategic objectives”, SEA - Practical Application of Science,Vol. III, Issue.1 (7): 519-525,(2015).
[19] M. Yaman, “The Dwvelopment of strategic planning concept process model for small medium enterprise (SME) in the construction industry”, A Thesis submitted in fulfillment of the requirement for the award of the Doctor of philosophy, Faculty of technology management and busuness universiry TUN Hussein ONN Malaysia, (2015).
[20] P.Akhavan, S. Barak, H. Maghsoudlou, J. Antucheviciene,“FQSPM-SWOT FOR strategic alliance planning and partner selection; case study in a holding car manufacturer company”, Technological and economic development OF ECONOMY, Vol. 21, NO. 2: 165–185, (2015).
[21] S. Khorshid, R. “Ranjbar, Developing a Comprehensive Strategic Plan Based on Swot Matrix, Strategies of, Balanced Scorecard and Qfd Fuzzy”, a Journal of Economics and Management.Vol.4, Issue. 1: 158-178, (2015).
[22] Z. Gao, E. Bulut, Sh. Huang, Sh. Yoshida,”Strategy planning and management for logistics companies with BSC and GF-AHP”, Dokuz EylulUniversity, Journal of Marine,Vol. 5, Issue.1, (2013).
[23] A. Bentes, J. Veronese Carneiro, J. Ferreira da Silva, H. KimuraBentes, “Multidimensional assessment of organizational performance: Integrating BSC and AHP”, Journal of Business Research, 65: 1790–1799, (2012).
[24] J. Bisbe, J. Barrubes, “The Balanced Scorecard as a Management Tool for Assessing and Monitoring Strategy Implementation in Health Care Organizations”, Rev Esp Cardiol, 65(10): 919–927,(2012).
[25] H-Ch. Huang, M-Ch. Lai, L-H. Lin, “Developing strategic measurement and improvement for the biopharmaceutical firm: Using the BSC hierarchy”, Expert Systems with Applications, 38: 4875–4881, (2011).
]26[حجازی، ج.، و همکاران،ممیزی علم، فناوری و نوآوری در حوزه : ممیزی علمی ریخته گری-آلیاژهای آهنی، معاونت علمی فناوری، دفتر ریاست جمهوری، (1393).
]27[کاپلان، ر.،نورتون، د.،"دستاورد اجرا متصل ساختن استراتژی به عملیات برای دستیابی به مزیت رقابتی"، ترجمه عاطفی، م.، آموزش و تحقیقات، (1388).
]28[ورزشکار، ا.،"کارت امتیازی متوازن"، دانشگاه صنایع و معادن ایران، وب سایت مدیریتی ایران، (1392).
]29[احدی، ح.،عباس مشهدی، ا.، خشک‎رودیان، م.،“بکارگیری روش AHP فازی گروهی در انتخاب بهترین تأمین کننده ناوگان ریلی”، مهندسی حمل و نقل، سال چهارم، شماره دوم، (1391).
[30] T. Paksoy, N. Yapici Pehlivan, C. Kahraman, “Organizational strategy development in distribution channel management using fuzzy AHP and hierarchical fuzzy TOPSIS”, Expert Systems with Applications, 39: 2822–2841, (2012).