روکش‌کاری لیزری پوشش کامپوزیتی تیتانیوم خالص تجاری با کاربید تنگستن-کبالت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش جوشکاری، دانشکدة مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار، دانشکدة مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد، دانشکدة مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

فلز تیتانیوم همواره به دلیل خواص منحصربه‌فردازجمله نسبت استحکام به وزن بالا،  مقاومت به خوردگی عالی و... موردتوجه صنعت قرارگرفته است. در کنار این خواص مطلوب، خواص سطحی تیتانیوم به دلایلی ازجمله حساس نبودن به عملیات حرارتی چون فولاد و فعال بودن در محیط با افزایش دما، با محدودیت روبرو است. ازاین‌رو بهبود خواص سطحی زمینة گسترة وسیعی از پژوهش­ها بر روی تیتانیوم بوده است. یکی از روش­های نوین بهبود خواص سطحی استفاده از پرتو لیزر است. در پژوهش حاضر با استفاده از پرتو لیزر فیبری، پودر کامپوزیتی کاربید تنگستن-کبالت از طریق تزریق مستقیم به داخل حوضچة مذاب سبب تشکیل لایة کامپوزیت سطحی بر روی زیرلایة تیتانیوم خالص تجاری گردید. متغیرهای اصلی فرآوری از قبیل حرارت ورودی و نرخ تغذیة پودر جهت تولید لایه­های کامپوزیت سطحی عاری از عیب بهینه شدند. با انجام بررسی­های ریزساختاری تحولات فازی ممکن از قیبل ماتنزیتی شدن زمینه و تشکیل فاز β در زمینة α در خصوص این سیستم کامپوزیتی مورد مطالعه قرار گرفتند. همچنین،واکنش­های درجا و تجزیة فازی ترکیب کاربید تنگستن-کبالت در حین فرآوری بررسی گردید. نتایج به‌دست‌آمده از آزمون سختی سنجی ویکرز لایه‌های کامپویتی، حکایت از تشکیل یک لایه روکش بسیار سخت با مقدار سختی حدود 1900 ویکرز دارد که با فاصله گرفتن از سطح لایه به سمت داخل و انحلال پودر مرکب تزریقی در زیرلایه از سختی آن کاسته می‌شود. این میزان افزایش سختی حکایت از یک سخت­کاری سطحی بیش از 10 برابری نسبت به تیتانیوم پایه را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laser Cladding of Commercially Pure Titanium by Tungsten Carbide-Cobalt Composite Coating

نویسندگان [English]

  • Amin Esteghamat 1
  • FARZAD KHODABAKHSHI 2
  • Seyyed Farshid Kashani-bozorg 3
1 Master Student, School of Metallurgy and Materials Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, School of Metallurgy and Materials Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Professor, School of Metallurgy and Materials Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Titanium has been a widely used alloy in industrial applications due to its excellent specific strength, high corrosion resistance, etc. Despite these superior characteristics, poor surface properties such as low hardness limit titanium applications. Many studies were conducted on surface properties improvement on titanium and its alloys. Laser alloying is one of the newest methods in order to enhance the surface properties of the parts. In this study, using a fiber laser beam as an energy source, titanium substrate was subjected to surface melting and surface alloying by introducing tungsten carbide (WC) particles. Two critical parameters, including laser power and scanning speed, were optimized, and defects were successfully eliminated. The influence of process parameters on defects, size, and shape of the melt pool and HAZ was discussed. Various microstructural characterizations were implemented to study the possible phase transformations in the examined system. Microhardness results show that on the surface of alloyed samples, the microhardness significantly increases and reaches 1900 Hv, which gradually moves towards the substrate and reaches 150 Hv in the substrate.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Laser cladding
  • Commercially Pure Titanium
  • WC-Co
  • Microstructure
  • Mechanical properties
 [1] G. Lütjering and J.C. Williams, Titanium. 2007: Springer Science & Business Media.
[2] M. Peters, et al., “Titanium alloys for aerospace applications”. Advanced engineering materials, 2003. 5(6): p. 419-427.
[3] I. Gurrappa, “Characterization of titanium alloy Ti-6Al-4V for chemical, marine and industrial applications”. Materials Characterization, 2003. 51(2-3): p. 131-139.
[4] I. Weiss and S.L. Semiatin, “Thermomechanical processing of beta titanium alloys—an overview”. Materials Science and Engineering: A, 1998. 243(1-2): p. 46-65.
[5] F.S. Froes, M.N. Gungor, and M.A. Imam, “Cost-affordable titanium: the component fabrication perspective”. JOM, 2007. 59(6): p. 28-31.
[6] W.M. Steen and J. Mazumder, Laser material processing. 2010: springer science & business media.
[7] C.W. Billings, Lasers: New Technology Of Light, The. 1992: Universities Press.
[8] N.B. Dahotre and S. Harimkar, Laser fabrication and machining of materials. 2008: Springer Science & Business Media.
[9] W. Li, P. Xu, Y. Wang, Y. Zou, H. Gong, F. Lu, “Laser synthesis and microstructure of micro- and nano-structured WC reinforced Co-based cladding layers on titanium alloy”, Journal of Alloys and Compounds 749 (2018) 10-22.
[10] C. Qi, X. Zhan, Q. Gao, L. Liu, Y. Song, Y. Li, “The influence of the pre-placed powder layers on the morphology, microscopic characteristics and microhardness of Ti-6Al-4V/WC MMC coatings during laser cladding”, Optics and Laser Technology 119 (2019).
[11] L. Li, D. Wang, W. Song, J. Gong, Q. Hu, X. Zeng, “Microstructures and mechanical properties of WCP/Ti-6Al-4V composite coatings by laser melt injection and laser-induction hybrid melt injection”, Surface and Coatings Technology 385 (2020).
[12] W. Li, et al., “Laser synthesis and microstructure of micro-and nano-structured WC reinforced Co-based cladding layers on titanium alloy”. Journal of Alloys and Compounds, 2018. 749: p. 10-22.
[13] D. Jiang, et al., “Fabrication of nano-TiCp reinforced Inconel 625 composite coatings by partial dissolution of micro-TiCp through laser cladding energy input control”. Surface and Coatings Technology, 2014. 249: p. 125-131.
[14] G.J. Li, J. Li, X. Luo, “Effects of high temperature treatment on microstructure and mechanical properties of laser-clad NiCrBSi/WC coatings on titanium alloy substrate”, Materials Characterization 98 (2014) 83-92.