تاثیر دمای آنیل، نرخ سرمایش و مقدار نورد سرد بر پخت سختی فولاد کم کربن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی مواد و متالورژی-دانشگاه اراک

2 استادیار گروه مهندسی مواد و متلورژی - دانشگاه اراک

3 مهندس/ شرکت مالیبل سایپا؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد/دانشگاه آزاد کرج

چکیده

در این پژوهش اثر شرایط آنیل و نیز میزان نورد سرد بر روی خاصیت پخت سختی یک فولاد کم کربن مطالعه شد. این ویژگی به وسیله اندازه گیری افزایش تنش تسلیم بین مقادیر 2% ازدیاد طول نسبی و استحکام تسلیم بالاتر ناشی از پیر کرنشی بعد از پیر سازی در دمای C170 به مدت 20 دقیقه صورت گرفت. مشخص شد که دمای آنیل دارای اثری مهم در افزایش مقدار کربن محلول و افزایش خاصیت پخت سختی دارد. برای بررسی نقش نرخ سرمایش از دو الگوی سرمایش آهسته و سریع استفاده شد. مشاهده شد که رژیم سرمایش آهسته، برمیزان پخت سختی تاثیر قابل توجهی ندارد ولی به هرحال افزایش نرخ سرمایش به طور کلی موجب افزایش خاصیت پخت سختی می گردد. این امر می تواند به سبب جلوگیری از رسوب گذاری مجدد کاربید و نیز ایجاد کربن فوق اشباع در محلول جامد باشد. از مطالعه اندازه دانه نیز مشخص گردید که افزایش این پارامتر قابلیت پخت سختی را بیشتر می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of the Annealing Temperature, Cooling rate and Cold Rolling Reduction Rate on the Bake Hardening a Low Carbon Steel

نویسنده [English]

  • ashkan nouri 1
1 Assistant professor- department of materialas science and metallurgy-Arak university
2
3
چکیده [English]

In this investigation, effect of annealing conditions as well as cold rolling reduction rate on the bake hardening property of low carbon steel was studied. This characterization is determined by measuring the yield stress increment between the values at 2% elongation and the higher yield strength due to strain aging after aging at 170C for 20 min. It was found to the annealing temperature has a significant effect in increasing the solute carbon content and enhancing bake hardening property. For the purposing of the role of cooling rate was applied two mode of cooling including slow and rapid cooling. It was observed that the cooling rate has not noticeably effect on the bake hardening value. However, in general, increasing cooling rate was caused increasing bake hardening property. This increasing could be due to prevention of carbide re-precipitation as well as making super saturation of carbon content in solid solution. Study of grain size showed that increasing this factor enhances bake hardenability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bake hardening
  • Annealing conditions
  • Cooling rate
  • Strain aging