اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر پرویز دوامی

مهندسی متالورژی و مواد استاد دانشگاه صنعتی شریف

info.metallenggmail.com
88351950

سردبیر

دکتر محمود نیلی‌احمد‌آبادی

مهندسی متالورژی و مواد استاد دانشگاه تهران

info.metallenggmail.com
88351950

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرضا ابوطالبی

مهندسی متالورژی و مواد استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

mrezabiust.ac.ir
88351950

دکتر نادر پروین

مهندسی متالورژی و مواد استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

nparvinaut.ac.ir
88351950

دکتر حسن ثقفیان

مهندسی متالورژی و مواد دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

saghafianiust.ac.ir
88351950

دکتر جلال حجازی

مهندسی متالورژی و مواد استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

infometalleng.ir
88351950

دکتر محمود حیدرزاده سهی

مهندسی متالورژی و مواد استاد دانشگاه تهران

mhsohiut.ac.ir
88351950

دکتر پرویز دوامی

مهندسی متالورژی و مواد استاد دانشگاه صنعتی شریف

davamisharif.edu
88351950

دکتر شهرام رایگان

مهندسی متالورژی و مواد استاد دانشگاه تهران

shrayganut.ac.ir
88351950

دکتر منصور سلطانیه

مهندسی متالورژی و مواد دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

mansour_soltaniehiust.ac.ir
88351950

دکتر حمیدرضا شاهوردی

مهندسی متالورژی و مواد دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

shahverdimodares.ac.ir
88351950

دکتر علی شکوه فر

مهندسی متالورژی و مواد استاد دانشگاه خواه نصیرالدین طوسی

shokuhfarnit.ac.ir
88351950

دکتر حسین عربی

مهندسی متالورژی و مواد استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

arabiiust.ac.ir
88351950

دکتر محمد قربانی

مهندسی متالورژی و مواد استاد دانشگاه صنعتی شریف

ghorbanisharif.edu
88351950

دکتر علی کریمی طاهری

مهندسی متالورژی و مواد استاد دانشگاه صنعتی شریف

ktaherisharif.edu
88351950

دکتر امیرحسین کوکبی

مهندسی متالورژی و مواد استاد دانشگاه صنعتی شریف

kokabisharif.edu
88351950

دکتر رضا محمودی

مهندسی متالورژی و مواد استاد دانشگاه تهران

mahmudiut.ac.ir
88351950

دکتر شمس‌الدین میردامادی

مهندسی متالورژی و مواد استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

mirdamadiiust.ac.ir
88351950

دکتر سعید ناطق

مهندسی متالورژی و مواد استاد دانشگاه صنعتی شریف

nateghsharif.edu
88351950

دکتر محمود نیلی احمدآبادی

مهندسی متالورژی و مواد استاد دانشگاه تهران

info.metallenggmail.com
88351950

دستیار سردبیر

دکتر شهرام رایگان

مهندسی متالورژی و مواد استاد دانشگاه تهران

shrayganut.ac.ir
88351950

معاون سردبیر

مهندس سیدعلی جزایری

مهندسی مواد و متالورژی دبیر

info.metallenggmail.com
88351950


دبیر تحریریه

خبرنگار