دوره و شماره: دوره 22، شماره 3 - شماره پیاپی 75، مهر 1398، صفحه 165-240 
بررسی پایداری حرارتی نانوذرات Fe5C2

صفحه 188-193

10.22076/me.2019.103722.1233

فاطمه نجارنیا؛ سمانه صاحبیان سقی؛ فاطمه احمدپور