دوره و شماره: دوره 22، شماره 1 - شماره پیاپی 22، فروردین 1398، صفحه 1-80 
اثر دما و زمان آنیل انحلالی ثانویه بر توزیع رسوبات γ' در سوپرآلیاژ ریختگی GTD-111

صفحه 42-51

10.22076/me.2019.91879.1205

معصومه سیف الهی؛ سید مهدی عباسی؛ مهرداد توکلی؛ سید مهدی قاضی میرسعید