دوره و شماره: دوره 24، شماره 4 - شماره پیاپی 84، دی 1400، صفحه 263-344 
مروری بر حضور روکش‌کاری لیزری در فرایندهای پوشش‌دهی، بازسازی و نمونه‌سازی قطعات

صفحه 325-342

10.22076/me.2022.535727.1329

محمدحسین فرشیدیان فر؛ سید فریبرز اشراقی؛ سیده فاطمه نبوی؛ انوشیروان فرشیدیان فر