کلیدواژه‌ها = رسانندگی الکتریکی
بررسی نظری ویژگی‌های الکترونی و ترموالکتریکی ترکیب Sb1-xAxNSr3، A=P, As, Bi

دوره 24، شماره 2، تیر 1400، صفحه 78-86

10.22076/me.2021.529203.1319

حمدا... صالحی؛ نرگس السادات موسوی نژاد؛ پیمان امیری