نویسنده = سید حسین سیدین
بررسی تاثیر مس بر ریزساختار و خواص مکانیکی بیوآلیاژ Zn-Cu

دوره 24، شماره 3، مهر 1400، صفحه 206-215

10.22076/me.2022.545378.1341

محمد زمانی؛ فرشته حسین آبادی؛ محمد رضا ابوطالبی؛ سید حسین سیدین


بررسی تأثیر میزان فلاکس کلریدکلسیم بر فرآیند احیای کلسیوترمی اکسیدتانتالیم

دوره 18، شماره 60، دی 1394، صفحه 3-10

زهرا کریمی؛ محمد رضا ابوطالبی؛ سید حسین سیدین؛ حامد توکلی