نویسنده = حسین رضوی
بررسی عددی و تجربی رفتار تغییرشکل داغ آلیاژ Ti6Al4V با ریزساختار هم‌محور (آلفا/بتا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

10.22076/me.2023.562649.1368

حسین علیجان زاده؛ باقر محمد صادقی؛ حسین رضوی؛ بهمن میرزاخانی


بررسی اثر سرعت دوران روی ریزساختار آلیاژ هایپریوتکتیک A390

دوره 19، شماره 3، مهر 1395، صفحه 176-185

10.22076/me.2017.44581.1076

حسن ثقفیان؛ علی فرزانه؛ حسین رضوی