نویسنده = محمد رضا ابوطالبی
بررسی تاثیر مس بر ریزساختار و خواص مکانیکی بیوآلیاژ Zn-Cu

دوره 24، شماره 3، مهر 1400، صفحه 206-215

10.22076/me.2022.545378.1341

محمد زمانی؛ فرشته حسین آبادی؛ محمد رضا ابوطالبی؛ سید حسین سیدین


بررسی فرآیند استخراج حلالی عناصر خاکی نادر از آهنربای دائمی مستعمل NdFeB

دوره 22، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 32-41

10.22076/me.2019.94709.1211

سمیه خانی؛ حسین صالحی؛ حامد توکلی؛ محمدرضا ابوطالبی


تغییرات ریزساختاری و خواص مکانیکی در اثر کار سرد و دگرگونی مارتنزیتی معکوس در فولاد مارتنزیتی Fe-18Ni

دوره 20، شماره 3، مهر 1396، صفحه 162-171

10.22076/me.2017.61989.1129

حمیدرضا جعفریان؛ محمد فلکی طرازکوهی؛ محمد رضا ابوطالبی؛ اشکان قربانیان؛ حسن شیرازی


بررسی تأثیر میزان فلاکس کلریدکلسیم بر فرآیند احیای کلسیوترمی اکسیدتانتالیم

دوره 18، شماره 60، دی 1394، صفحه 3-10

زهرا کریمی؛ محمد رضا ابوطالبی؛ سید حسین سیدین؛ حامد توکلی


بررسی اثر فرآیند ECAP بر بافت آلیاژ آلومینیوم 7075

دوره 17، شماره 56، دی 1393، صفحه 49-57

محمد حسین شاعری؛ مرتضی شاعری؛ محمدتقی صالحی؛ سیدحسین سیدین؛ محمدرضا ابوطالبی