نویسنده = ابراهیم نجفی‌بیرگانی
ارزیابی تأثیر زمان سینترینگ بکار رفته در تولید الکترودهای نقره بر عمر باتری‌های روی - نقره

دوره 19، شماره 3، مهر 1395، صفحه 216-223

10.22076/me.2017.40177.1058

مسعود سبزی؛ محمدامین قدم‌دزفولی؛ آرش پوربشارتی؛ ابراهیم نجفی‌بیرگانی