سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

 

 

فرم اشتراک نشریه مهندسی متالورژی

نام شرکت یا موسسه:

نام و نام خانوادگی متقاضی:

سمت:

شغل:

نام محل اشتغال:

میزان تحصیلات:

نشانی کامل پستی:

کدپستی 10 رقمی:

صندوق پستی:

تلفن با ذکر کد شهر:

تلفن همراه:

فاکس با ذکر کد شهر:

پست الکترونیکی:

آدرس پایگاه الکترونیکی (وب سایت):

درخواست اشتراک سالیانه نشریه مهندسی متالورژی:

 از شماره ....................................................... تا شماره ....................................................................... را دارم.                             

نحوه اشتراک :

لطفاً مدارک زیر را از طریق فاکس، پست الکترونیکی و یا به آدرس پستی انجمن ارسال نمایید.  

1-  تکمیل فرم اشتراک                                     

    2- فیش بانکی بابت پرداخت حق اشتراک (سالیانه برای 4 شماره) به مبلغ 500/000 ریال (پانصد هزار ریال) به شماره حساب جاری جام 13559302/43 نزد بانک ملت شعبه خیابان ولیعصر نبش دکتر بهشتی کد 65441  به نام انجمن مهندسین متالورژی ایران (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت).

نشانی :  تهـران  صندوق پستی 539-14455   انجمن مهندسین متالورژی ایران

تلفن: 1-88243530    فاکس: 88275709

پست الکترونیـک: info.metalleng@yahoo.com