دوره و شماره: دوره 22، شماره 4 - شماره پیاپی 76، دی 1398، صفحه 241-318 
1. بررسی اثر TiO2 بر خواص دفع هیدروژن از Al3Mg2

صفحه 244-253

10.22076/me.2020.104759.1236

نیما ناظری؛ شهرام رایگان؛ مهدی پورعبدلی