دوره و شماره: دوره 21، شماره 4 - شماره پیاپی 72، زمستان 1397، صفحه 324-249 
2. بررسی تأثیر پارامترهای گندله‌سازی برخواص فیزیکی و مکانیکی گندله تهیه شده از کنسانتره ایلمنیت کهنوج

صفحه 264-274

منصور سلطانیه؛ ماندانا عادلی؛ مرتضی فلاحی؛ مهدی فرهانی؛ کارل-هاینتس اشپیتزر


3. سنتز و مشخصه یابی نانوذرات مغناطیسی مگنتیت عاملدارشده باآلکیل(Fe3O4@TMOS)

صفحه 275-283

وحید علیمحمدی؛ فائزه کاشانیان؛ سیدعلی سیدابراهیمی؛ مهران حبیبی رضائی؛ علیرضا باقرپور