دوره و شماره: دوره 21، شماره 1 - شماره پیاپی 69، بهار 1397، صفحه 1-84 
1. بررسی استحاله تبلور در نوار انجماد سریع شده آلیاژ (Al90Ni8Zr2)98Mm2

صفحه 4-9

حمید رضا عسگری بیدهندی؛ رضا غلامی پور؛ فرزاد شهری