دوره و شماره: دوره 20، شماره 3 - شماره پیاپی 67، مهر 1396، صفحه 145-236 
2. تغییرات ریزساختاری و خواص مکانیکی در اثر کار سرد و دگرگونی مارتنزیتی معکوس در فولاد مارتنزیتی Fe-18Ni

صفحه 162-171

10.22076/me.2017.61989.1129

حمیدرضا جعفریان؛ محمد فلکی طرازکوهی؛ محمد رضا ابوطالبی؛ اشکان قربانیان؛ حسن شیرازی


7. مطالعه ریز ساختار آثار دوفلزی مکشوفه از محوطه باستانی زیویه

صفحه 219-231

10.22076/me.2018.69006.1145

پرستو نعیمی طرئی؛ ابوالقاسم دولتی؛ سید محمد امین امامی