دوره و شماره: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 66، تابستان 1396، صفحه 69-144