دوره و شماره: دوره 17، شماره 53، بهار 1393، صفحه 3-55