دوره و شماره: دوره 17، شماره 54، تابستان 1393، صفحه 3-56 
3. تعیین درصد حجمی و ریخت شناسی فاز فریت دلتا در فولاد زنگ نزن مارتنزیتی AISI 431

صفحه 18-23

مسعود رمضانی موفق؛ مالک نادری؛ محمدعلی سلطانی؛ رضا برادران